عوامل مؤثر بر درآمد عشایر اسکان­یافته در استان ایلام

نویسندگان

چکیده

  تحقیق حاضر به تحلیل عوامل مؤثر بر متوسط درآمد سالانه عشایر اسکان­یافته در استان ایلام می­پردازد. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری آن شامل عشایر اسکان­یافته این استان است. همچنین، قلمرو زمانی تحقیق سال 1389 بوده و روش نمونه­گیری نیز طبقه­ای متناسب است. نتایج نشان می­دهد که بین متغیرهای مستقل تعداد واحد دامی، سطح زیر کشت دیم، سطح زیر کشت آبی، و میزان فرآورده­های دامی تولیدی و متغیر وابسته در سطح اطمینان 99 درصد همبستگی مستقیم و معنی­دار وجود دارد؛ همچنین، از بین متغیرهای مستقل وارد شده به مدل رگرسیون چندمتغیره، متغیرهای تعداد واحد دامی، سطح زیر کشت دیم و سطح زیر کشت آبی در سطح اطمینان 99 درصد بر متغیر وابسته مؤثرند. افزون بر این، یافته­های تحقیق مبین آن است که بین متوسط درآمد سالانه جامعه آماری و نمونه در سطح خطای پنج درصد تفاوت معنی­دار وجود ندارد. .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Incomes of Settled Nomads

چکیده [English]

    This study analyzes factors affecting the average annual income of settled nomads in Ilam province of Iran. The study is conducted in a survey method and its statistical society includes the settled nomads of the province. In addition, the time span of research is the year 2010 and its sampling method is a proportionate stratified one. The study results indicate that independent variables including number of livestock units, dry cultivated land area, irrigated land area under cultivation, and anount of livestock products are significantly and directly correlated with the dependent variable by 99 percent confidence; also, among the independent variable entered into the multiple variable regression model, all the variables except for the last one are found effective on the dependent variable by the confidence of 99 percent. In addition, study findings indicate that there is no significant difference between the average annual incomes of the statistical society and the samples by the confidence of 95 percent.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nomads' Income/ Nomads Settlement/ Ilam (Province)