شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات دامی در مناطق روستایی استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- همبستگی و تحلیلی از نوع علّی- ارتباطی است. مدیران 486 کارگاه فعال در زمینه فرآوری و بسته بندی محصولات دامی در مناطق روستایی استان خوزستان به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. با توجه به فرمول کوکران، تعداد افراد نمونه مورد مطالعه 125 نفر تعیین شد. آغاز تحقیق از زمستان 1390 بود و تا زمستان 1391 به طول انجامید. بر اساس نتایج تحقیق، وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه کلیه کارکردهای مدیریت نوآوری در حد متوسط بود. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی، سه عامل نقش مؤثرتری در مدیریت نوآوری داشته و توانستهاند 389/75 درصد تغییرات مدیریت نوآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی را تبیین کنند؛ این عوامل عبارت‌اند از ویژگیهای فنی، شناختی، عاطفی و روانی، حرکتی، زیرساختی و مدیریتی، و عوامل حمایت دولتی از ابعاد آموزشی و مالی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Affecting the Innovation Management in Processing and Complementary Industries for Livestock Products in Rural Areas of Khoozestan Province

چکیده [English]

This study is an applied research using a descriptive-correlative and analytical method and also considered as a causal-relational research. The statistical society includes managers of 486 industrial units engaged in processing and packing of livestock products in rural areas of Khoozestan province. Basedon the Cochran’s formula, 125 people are determined to be studied as the samples. Duration of the study is one year from winter 2011 to winter 2012. As shown by the study results, the status of these industries in terns of all the functions of innovation management is at a medium level. According to the factor analysis results, three factors are more effective in the innovation management, which explain 75.389 percent of its variations in the processing and complementary industries; these include technical, cognitive, emotional and psychological characteristics, infrastructural and managerial features, and government support factors from educational and financial aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation Management/ Processing and Complementary Industries/ Rural Areas/ Khoozestan (Province)