نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان خلیل­آباد خراسان رضوی

نویسندگان

چکیده

   پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعه روستایی، در سال 1390 در شهرستان خلیل­آباد انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر شامل 500 تن اعضای باشگاه کشاورزان جوان این شهرستان است که از آن میان، 127 تن از اعضای این باشگاه به روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب می­شوند. نتایج تحلیل همبستگی نشان می­دهد که متغیرهای نگرش اعضای باشگاه کشاورزان جوان نسبت به نقش باشگاه در فعالیت­های توسعه روستایی، سابقه عضویت در باشگاه، میزان فعالیت در باشگاه ، و میزان درآمد سالانه خانواده با میزان تأثیر باشگاه در توسعه روستایی رابطه مثبت و معنی­دار دارند. همچنین، بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه گام به گام، سه متغیر نگرش اعضای باشگاه نسبت به نقش باشگاه در فعالیت­های توسعه روستایی ، میزان فعالیت در باشگاه و میزان درآمد سالانه خانواده 6/42 درصد از تغییرات متغیر میزان تأثیر باشگاه کشاورزان جوان در توسعه روستایی را تبیین می­کنند:

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role and Position of Young Farmers Club in Rural Development: A Case Study of Khalilabad County of Khorasan Razavi Province

چکیده [English]

  This study, conducted in 2011, aims at investigating the role and position of young farmerd club in rural development in Khalaiabad county of Khorasan Razavi province of Iran. The statistical society includes 500 members of this club; 127 out of which are selected as the statistical samples in a proportionate stratified random sampling method. The results from correlative analysis show that the variables including these memders’ attitudes towards the clubs’ role in rural development activities, records of membership in the club, extent of activity in the club, and amount of family’s annual income are significantly and positively related to the extent of the club’s impact on rural development. According to the results from multiple step by step regression, these independent variables except for the records of membership in the club explain 42.6 percent of variance in the dependent variable.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Youth/ Young Farmers Club/ Rural Development/ Khalilabad (County)/ Khorasan Razavi (Province)