بررسی و شناسایی اثرات خشکسالی بر خانوارهای روستایی شهرستان سمیرم: مطالعه موردی روستای سیور

نویسنده

چکیده

هدف مطالعه حاضر شناسایی مهم­ترین اثرات خشکسالی سال­های اخیر بر زندگی مردم روستای سیور در شهرستان سمیرم است. جامعه آماری تحقیق شامل 650 نفر از ساکنان این روستا است که از آن میان، با استفاده از جدول مورگان و کرجسی، 245 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بوده، که مقدار آلفای کرونباخ برای قابلیت اعتماد آن بیش از 81 درصد محاسبه شد. تحلیل آمار و اطلاعات با استفاده از روش­های مختلف آماری از جمله روش تحلیل عاملی صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان می­دهد که مهم­ترین اثرات خشکسالی در روستای سیور در دسته عوامل تولیدی و اقتصادی (از جمله کاهش درآمد، کاهش عملکرد تولید، افزایش هزینه­های تولید، افزایش مخاطرات محیطی، کاهش انگیزه­های سرمایه­گذاری کشاورزی، و کاهش فرصت­های شغلی کشاورزی) است که نزدیک به 46/24 درصد واریانس را تبیین می­کند؛ همچنین، عوامل زیست­محیطی و فرهنگی- اجتماعی، به­ترتیب، با تبیین 43/23 و 84/16 درصد واریانس در رده­های بعدی قرار می­گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey and Identification of Drought Effects on Rural Households of Semirom County: A Case Study of Sivar Village

چکیده [English]

  This stusy aims at identifying the most important drought effects of recent years on the people’s life in Sivar village of Semirom county. The statistical society includes 650 residents of the village; among them, by using Morgan and Krejcy table, 245 people are selected as the statistical samples. Data collection tool is questionnaire, the validity of which is estimated by the value of Cronbach’s Alpha over 81 percent. Analyzing the statistics and data is carried out in different statistical methods including factor analysis. Study results show that the most important effects of drought in the studied village are found in the category of production and economic factors (e.g. decrease in income, decrease in yields of production, increase in costs of production, increased environmental risks, declined motivations of agricultural investments, and decrease in agricultural job opportunities), explaining about 24.46 percent of the variance; also, environmental and socio-cultural factors are placed in the next ranks by explaining 23.43 and 16.84 percent of the variance, respectively      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought/ Rural Economy/ Income/ Factor Analysis/ Semirom (County)/ Sivar (Village)