تأثیر تغییرات بهره‌وری عوامل تولید بر شاخص فقر روستایی در ایران

نویسندگان

چکیده

  مطالعه حاضر، با هدف بررسی تأثیر تغییرات بهره­وری عوامل تولید بر شاخص فقر روستایی طی دوره 1386-1360، به برآورد مدل همزمان با استفاده از روش‌ 3SLS می­پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل بیانگر آن است که افزایش بهره‌وری می‌تواند باعث کاهش شاخص فقر شود و با توجه به ضرایب به­دست آمده، مشخص می­شود که یک درصد تغییر در بهره‌وری زمین و نیروی کار، به­ترتیب، 759/0 و 349/0 درصد شاخص فقر را کاهش می‌دهد؛ و از آنجا که ضرایب متغیرهای تأثیرگذار بر بهره‌وری در مدل (متغیرهای تحقیق و توسعه، کود شیمیایی، نیروی کار، ماشین­آلات در هر هکتار، و نرخ با­سوادی) معنی‌دار است، توجه به هر کدام از آنها می‏تواند در زمینه کاهش فقر مؤثر باشد. همچنین، با توجه به علامت مثبت ضریب جینی در معادله فقر، بهبود توزیع درآمد منجر به کاهش فقر در نواحی روستایی می‏شود.    بهره‌وری/ فقر/ شاخص نسبت سرشمار/ روش 3SLS / ایران.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Factor Productivity Changes on Rural Poverty Indexes in Iran

چکیده [English]

  This study aims at investigating the effect of factor productivity changes on rural poverty indexes over the period of 1981-2007. It estimates a simultaneous model through three Stages Least Squares (3SLS) method. The results indicate that the productivity improvements can reduce poverty indicator, and the resulting coefficients reveal that a productivity change by one percent in land and labor force tends to reduce the poverty index by 0.759 and 0.349 percent, respectively; and since the coefficients of the variables affecting the productivity in the model (ie R&D, fertilizers, labor force, machinaries per ha, and rate of litracy) are significant, considering each one of them could be effective in poverty reduction. In addition, according to the factors affecting the improvement of income distribution in the Gini coefficient equation, we can state that increasing the government expenditure would lead to a more equitable distribution of income and reduce poverty in rural areas.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity/ Poverty/ Head-Count Ratio Index/ 3SLS Method