پیامدهای استقرار نواحی صنعتی در مناطق روستایی : مطالعه موردی روستای کمرد در دهستان سیاهرود، شهرستان تهران

نویسندگان

چکیده

راهبرد صنعتی‌سازی روستاها در دستیابی به اهداف توسعه ملی نقش به‌سزایی دارد. استقرار خودجوش واحد‌های صنعتی در مجاورت روستای کمرد، اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی متعددی بر ناحیه مورد مطالعه داشته است؛ از این‌رو، بررسی پیامد‌های استقرار ناحیه صنعتی کمرد در مقیاس محلی و منطقه‌ای ضرورت دارد. روش تحقیق به کار رفته متکی بر نظریه پایه اقتصادی به منظور تحلیل شاغلان محلی و ضریب مکانی گروه‌های صنعتی موجود در ناحیه صنعتی کمرد است که در پی مطالعات کتابخانه‌ای و نیز از طریق مشاهده تحقق یافته است. براساس نتایج به‌دست آمده، در مقطع زمانی 84-1380 تعداد کل 600 واحد صنعتی ثابت مانده، اما تنوع گروه‌های صنعتی کاهش یافته است و تنها چهار گروه صنعتی در زمره صنایع پایه قرار گرفته است. تولید آلاینده‌های زیست محیطی سلامت انسان و بهداشت محیط را تهدید کرده‏، به طوری که براساس استاندارد COD ، آلودگی آب آشامیدنی ناحیه بیش از 50 برابر و آلودگی آب مصرفی کشاورزی بیش از 25 برابر حد استاندارد است. ایجاد سالانه 431 فرصت شغلی موجبات اشتغال‌زایی جمعیت بومی‌ و غیربومی ‌را فراهم آورده است، تا جایی که تعداد شاغلان غیرمحلی در صنایع پایه بیش از سه برابر تعداد شاغلان محلی در صنایع پایه محاسبه شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The c onsequences of the e stablishment of i ndustrial z ones in r ural a reas of Iran: A c ase s tudy of Kamard v illage in Tehran p rovince

نویسندگان [English]

  • Seyyed Rahim MOSHIRI
  • Nasrin AZARBAD
چکیده [English]

        Rural industrialization strategy has a significant role in achieving national development goals. Spontaneous establishment of industrial units in proximity of Kamard village has various environmental and socio-economic consequences and impacts for the area, so an examination of these is necessary on regional and local scales. Research methodology is observation and library research and we use economic basis for the analysis of local employees and to derive a locational coefficient for industrial groups currently present in Kamard industrial zone. The results show, during 2001-2005 the total number of industrial units remained unchanged but diversity of industrial groups reduced and just four industrial groups remained in basic industries. Generation of the environmental pollutants endangers human health and environmental vitality, such that drinking water and agricultural water contamination are respectively 50 times and 25 times higher than the COD standard. Generation of 431 job opportunities per annum provides employment and income for the local and non-local population, in so far as non local employees are three times more than local employees in basic industries.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Regions/ Industrial Regions/Industrial u nits/ Rural Handicrafts/ Case Study/ Kamard (Village)/ Siahroud (Subdistrict)/ Tehran (County)