برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشک

نویسندگان

چکیده

  در سال‌های اخیر اقتصاددانان منابع طبیعی به ارزش‌گذاری و سنجش نقش منابع طبیعی در تأمین رفاه انسان پرداخته‌اند . در این مطالعه سعی بر آن‌ است تا ارزش وجودی مناطق ییلاقی منطقه زشک مشهد، با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط محاسبه شود. برای ‌اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده گردیده است. همچنین از الگوی توبیت برای بررسی عوامل مؤثر بر سطح تمایل به پرداخت استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه افراد برای ارزش وجودی منطقه ییلاقی زشک 11300 ریال(135600ریال سالانه) می‌باشد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

e stimating the e xistential v alue of s ummer r esorts: A c ase s tudy of Zoshk r egion in North Eastern Iran

نویسندگان [English]

  • Mahmoud DANESHVAR KAKHKI
  • Samaneh Sadat HAMRAZ
  • Milad JALILI
چکیده [English]

        In recent years natural resource economists have made several attempts to value and assess the role of natural resources in the provision of human welfare. This study is an attempt to calculate the existential value of Zoshk summer resort using conditional valuation method. The people’s willingness to pay is measured using a logit model. In addition, Tobit model is used to study the contributing factors to the level of willingness to pay. The results of study show the monthly average level of willingness to pay is 11300 Rials(135600 Rials annually) for existential value of Zoshk summer resort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Summer Resorts/ Rural Are as/ Natural Resources/ Zoshk (Region)/ Case s tudy/ Valuation