وضعیت توزیع درآمد درمناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان طی سال­های 80- 1376

نویسندگان

چکیده

    امروزه بسیاری از دانشمندان و صاحب­نظران علوم اجتماعی بر نقش توزیع درآمدها به مثابه عاملی مؤثر در ایجاد اختلاف سطح زندگی و شکاف­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بروز پدیده فقر اتفاق نظردارند. بر همین اساس، به سیاست­گذاران و برنامه­ریزان توصیه شده است که نسبت به اثرات توزیعی اتخاذ راهبردهای اقتصادی و نیز چالش­های اقتصادی-اجتماعی ناشی از سیاست­های اقتصادی توجه و تاکید ویژه داشته باشند.   مقاله حاضر در همین راستا و به­منظور بررسی و تحلیل چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان طی سال­های 1380-1376 تهیه و تنظیم شده است. در این پژوهش، توزیع درآمد با استفاده از شاخص ضریب جینی، با دو روش تفکیک­پذیر، روی تمام داده­ها محاسبه شده است. چنان که یافته­های تحقیق نشان می­دهد، ضریب نابرابری با روش تفکیک­پذیر طی دوره مورد مطالعه در مناطق روستایی استان به­تدریج از 394/0 در سال 1376 به 428/0 در سال 1380 افزایش یافته است. همچنین، با مقایسه ضریب جینی درون دهک­ها مشخص شد که طی این دوره، نابرابری بین پردرآمدترین خانوارهای روستایی استان (دهک دهم ) و کم­درآمدترین خانوارها ( دهک اول) نسبت به سایردهک­ها بیشتر بوده است، به گونه­ای که ضریب جینی برای دهک اول، از 157/0در سال 1376 به 222/0 در سال 1380، وبرای دهک دهم مقدار این ضریب از 129/0 به 266/0 در دوره مشابه افزایش نشان می­دهد. از سوی دیگر، مقایسه ضریب جینی بین فقرا حاکی از آن است که نابرابری بین فقرا به­طور متوسط بیش از نابرابری بین خانوارهای دهک اول است؛ و در مجموع، فقر در جامعه مورد مطالعه به دهک اول محدود نمی‌شود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

i ncome d istribution in r ural a reas of Sistan-and-Baluchestan p rovince of Iran during 1998-2001

نویسندگان [English]

  • Mehdi kazemi
  • Gholamreza Zamanian
چکیده [English]

      Today many authorities and scholars in social science reach to this consensus that income distribution is an effective factor in the creation of the differences in standard of living and socio-economic and cultural gaps and the incidence of poverty. On this basis it has been recommended that policy makers and planners devote special attention to distributive consequences of the adopted economic strategies and socio economic challenges emanating from socio-economic policies. The present paper examines income distribution in rural areas of Sistan-and-Baluchestan province during 1998-2001. In this study income distribution was estimated using Gini coefficient with two types of methods, i.e., separable and overall data.The results showed inequality coefficient has increased from 0.394 in 1997 to 0.428 in 2001in rural areas of the province. Also, the comparison of Gini coefficient within each decile has showed that inequality within the highest income household group (tenth decile) and the lowest income household group (first decile) were more than other deciles. Such that, Gini coefficient for the first decile has increased from 0.157 in 1997 to 0.222 in 2001 and for the tenth decile has increased from 0.129 to 0.266 in the same period. The g ini coefficient comparison among the poor indicated that on average the inequality among the poor was more than that of the households of first decile. In sum, in the population under study, poverty has not confined to first decile.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Incom/ Income Distribution/ Rural Regions/ Poverty/Sistan-and-Baluchestan (Province of Iran)