نگرش روستاییان به زندگی شهری و روستایی

نویسنده

چکیده

  داده‌های تجربی استفاده شده در این مقاله حاصل مصاحبه با 526 نفر در 64 روستا در استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان و گلستان، و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. نتایج تحقیق نشان داد بیشتر پاسخ‌گویان، وضع مالی، رفاهی، شغلی، مسکن و تغذیه زندگی روستایی را در حد متوسط یا پایین ارزیابی کرده‌اند. سن، وضع تأهل و تحصیلات افراد تأثیری در نگرش آنها به زندگی روستایی ندارد. اما نگرش زنان به زندگی روستایی بهتر از نگرش مردان است. روستاییان بیشتر ابعاد زندگی شهری را مثبت ارزیابی کرده‌اند. اما روابط مردم شهر با یکدیگر، وضع روحی و روانی و وضع سلامت جسمی‌مردم شهر، بیشتر نامناسب ارزیابی شده‌ است. سن و تأهل افراد تأثیری در نگرش آنها به زندگی شهری ندارد. زنان در مقایسه با مردان روستایی نگرش بهتری به زندگی شهری دارند. با افزایش سطح تحصیلات روستاییان شاهد کاهش نسبی نگرش مثبت به شهر هستیم. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Attitudes of Iranian Rural People towards Urban and Rural Life

نویسنده [English]

  • Seyyed Noureddin Razavizadeh
چکیده [English]

         The topic of this article is the attitude of rural people towards urban and rural life. The empirical data used for this study was obtained through interviews with 526 people in 64 villages in the provinces of West Azarbaijan, Esfahan, Khoozestan, and Golestan. A multistage cluster sampling method was used.   The research results show that most respondents assess financial, welfare, employment, housing and nutrition conditions within rural life as average or below average. Age, marital status and the level of education of individuals does not seem to have an impact on their attitude towards rural life, although the attitude of women is more positive compared to men’s attitude. Most rural people have assessed the various aspects and dimensions of urban life positively. However the relationship between people in cities and their spiritual and mental as well as their physical health conditions have usually been assessed less favorably. Again, age and marital status has no impact on people’s attitude, but women’s attitude is more positive than men’s in this case too. As the level of education increases, the attitude towards urban life does become less positive though.  5

کلیدواژه‌ها [English]

  • u rban l ife/ Rural l ife/ v illagers/ u rbanization / Rural Habitation/ Rural Migration