رابطه بین سطح توسعه‌یافتگی روستا‌های استان تهران و مهاجرت به شهر تهران

نویسنده

چکیده

  مهاجرت بین سکونتگاه‌های شهری و روستایی در حد متناسب، بخشی از جریان منطقی تعامل فضایی بین آنها به شمار می‌رود که برای تداوم فرآیند توسعه و تکامل این جوامع ضروری است. اما مسئله مهاجرت بی‌رویه روستا- شهری از اساسی‌ترین مسائلی است که کشور‌های جهان سوم با آن روبرو هستند. این مسئله دارای پیامد‌های مختلف مثبت و منفی برای مبدأ و مقصد است. در این مقاله موضوع مهاجرت دائمی‌ خانوار‌های روستایی به شهر تهران با این فرض بررسی شده است که بین سطح توسعه‌یافتگی روستاها و میزان، شدت و جهت جریان مهاجرت روستا به شهر رابطه وجود دارد. این پیمایش در سطح 15 روستا در محدوده استان تهران که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای از بین کل روستا‌های استان انتخاب شده‌اند انجام گرفته است. براساس اطلاعات گردآوری شده ابتدا سطح توسعه روستا‌های انتخابی تعیین و سپس رابطه بین سطح توسعه‌یافتگی آنها با مهاجرت دائمی ‌خانوار‌های روستایی به شهر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان می‌دهد که بین مهاجرت روستاییان به شهر تهران و سطح توسعه روستاها رابطه معنی‌داری وجود داشته است و علت اصلی مهاجرت عامل اقتصادی و تفاوت‌های درآمدی یا شغل بوده است که نمودی از توسعه نابرابر شهری و روستایی است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Level of Development of Villages in Tehran Province and Migration to Metropolitan Tehran

نویسنده [English]

  • Mahmoud Jom'ehpour
چکیده [English]

    A balanced rural urban migration is a part of a logical flow of the spatial interactions that is imperative for the development process of societies. But the issue of uncontrolled rural urban migration is one of the main problems of third world countries, including Iran. This issue has various consequences for both origin and destination. This paper deals with the issue of permanent rural migration to metropolitan Tehran. In this study we assumed that there existed some relationships between the level of development in a village and the degree, intensity and direction of rural urban migration. This survey research has been carried out in 15 villages of Tehran province which has been selected using stratified sampling method. First we identified the level of development of selected villages, and then the relationship between the level of development of the villages and permanent migration of rural households to city were examined. The results showed that there existed a significant relationship between villagers’ migration to Tehran and the level of development of that village. The main reason for migration was economic factor, and occupational or income differences.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Migration/ Development/ Tehran Province (Villages)/ Tehran ( c ity)