نقش بیمه محصولات زراعی در توسعه روستایی مطالعه موردی در استان فارس

نویسندگان

چکیده

  از اهداف مهم بیمه تأثیر بر کارآیی استفاده از نهاده‌های مختلف بیمه­شدگان است، که می‌‌تواند زمینه­ساز توسعه روستایی باشد و به افزایش درآمد و رفاه کشاورزان در جوامع روستایی بینجامد. هدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی تأثیر بیمه محصولات زراعی بر کارآیی تولید بهره‌برداران کشاورزی و توسعه اقتصادی جوامع روستایی است. در این راستا، گندم­کاران استان فارس به عنوان جامعه مورد پژوهش در نظر گرفته شد. داده‌‌های مورد نیاز، با استفاده از اطلاعات مقطعی به­دست آمده از سه منطقه اقلیمی مدیترانه‌‌ای، نیمه­صحرایی گرم، و کوهستانی سرد که در حدود 90 درصد از مناطق آب و هوایی استان فارس را تشکیل می‌‌دهند، به روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای چندمرحله‌‌ای طبقه‌‌بندی­شده و از طریق مصاحبه با گندم­کاران بیمه‌شده و بیمه­نشده، در سال 1384 به­دست آمد. بهره‌‌برداران واردشده در جمعیت نمونه این مطالعه 162 گندم‌‌کار بیمه‌‌نشده و 248 گندم‌‌کار بیمه‌شده را شامل می‌شود. پس از انتخاب تابع تولید مناسب، نتایج بررسی تأثیر بیمه بر تولید بهره‌‌برداران در نواحی اقلیمی مورد مطالعه نشان داد که تأثیر بیمه بر تولید گندم­کاران در اقلیم مدیترانه‌‌ای مثبت، در اقلیم کوهستانی سرد منفی، و در اقلیم نیمه‌­صحرایی گرم تا حدودی منفی بوده است. با توجه بدین نتایج، می­توان گفت که عملکرد بیمه در بیشتر مناطق و مزارع مورد مطالعه از نظر افزایش تولید جنبه تصادفی داشته و به ویژگی‌های شخصی و مدیریتی بیمه­گذار بستگی داشته است. از این­رو، ارتقای کارآیی نظام بیمه محصولات زراعی به­منظور افزایش تولید و نقش­آفرینی در فرآیند توسعه روستایی در مناطق مختلف به ارائه خدمات ترویجی برای افزایش آگاهی کشاورزان از مزایای بیمه و نحوه افزایش تولید و کارآیی استفاده از نهاده­ها بستگی دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Crop Insurance in Rural Development: A Case Study in Fars Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Javad TORKAMANI
  • Alireza NIKOUEE
چکیده [English]

        One of the main purposes of insurance is to influence use efficiency for different inputs of insured farmers. This can catalyze rural development and lead to an increase in income and welfare of farmers in rural communities. The objective of the present study is to examine the influence of farm product insurance on the production efficiency of agricultural operators and economic development of rural communities. We selected farm cultivators in Fars province as our research community. The data were collected in a cross sectional manner and from three climatic zones including warm semidesert, Mediterranean, and cold mountainous in year 2005. It used multi -stage stratified cluster sampling procedures and two groups of farmers - insured and non insured- were interviewed. The sample included 162 insured and 248 non insured farmers. The results indicated that insurance has a positive influence on the production of wheat cultivators in Mediterranean zone, while its impacts on the production of wheat cultivators in semidesert, and mountainous zones were partly negative and negative respectively. We can conclude that insurance -with respect to increase in production - has a random effect in most areas and farms. The increase in production is dependent mostly on personal and managerial traits of the insured. Thus, the promotion of crop insurance efficiency is dependent on supplying extension services to raise farmer’s awareness about the merits of insurance, mechanisms to raise production and efficiency of using inputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • I nsurance /Farm Products/ Rural Development/Case s tudy/ Fars (Province of Iran)