نقش برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش روش‌های کشاورزی پایدار: مطالعه موردی شالی­کاران شهرستان رشت

نویسندگان

چکیده

   هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی میزان برخورداری شالی­کاران از «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و اثر آن در استفاده از روش­های کشاورزی پایدار در کشت برنج است. بدین منظور، ابتدا میزان برخورداری کشاورزان از این فناوری بررسی شده، آنگاه میزان استفاده از روش­های کشاورزی پایدار و رابطه آن با فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی می­شود. گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه­ای­ با روایی و پایایی قابل قبول صورت می­گیرد. جامعه آماری شامل شالی­کاران برخوردار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرستان رشت بوده، جامعه نمونه نیز شامل 24 روستا و 210 خانوار است که از طریق روش کوکران و به­صورت تصادفی انتخاب می‌شوند. برای سنجش پایداری کشاورزی (متغیر وابسته) از هجده متغیر کشاورزی پایدار استفاده می­شود. میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در سه سطح کم (3/4 درصد)، متوسط (3/33 درصد) و زیاد (6/57 درصد) برآورد شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز حاکی از آن است که بین میزان عمل به کشاورزی پایدار از سوی شالی­کاران و میزان برخورداری آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنی­دار وجود دارد.    

عنوان مقاله [English]

The Role of ICT in the Expansion of Sustainable Agricultural Methods:A Case Study of Rice Cultivators in Rasht County

چکیده [English]

  The main purpose of this study is the impact of farmers’ exposure to ICT on rice cultivators' application of sustainable agricultural methods in rice cultivation. The rice cultivators exposure to ICT and the extent of farmers application of sustainable agriculture and its relation to ICT are examined. The data are collected through a questionnaire that the reliability and validity of its items are satisfactory. The statistical population consists of rice cultivators with access to ICT. The sample is selected randomly by Cochran method and covers 24 villages and 210 households. Agricultural sustainability as a dependent variable is assessed by 18 indicators. Access to ICT is evaluated at three levels of low, medium and high. The results of analysis of variance indicate that the sustainable agricultural practice and access to ICT has a significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Agriculture/ Rural ICT/Rice Cultivators/ Rasht (County of Iran)