اولویت ­ بندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی سوات ـ تاپسیس ـ فازی: مطالعه موردی شهرستان خدابنده

نویسندگان

چکیده

  از آنجا که فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به­سر می­برند، توجه به توسعه معیشت پایدار روستایی در قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره‌برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها، جذب سرمایه و افزایش فرصت­های شغلی ضروری می­نماید. اما برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی که مسئله اساسی تحقیق حاضر به­شمار می­رود، باید از روش‌شناسی جدید با رویکردی آینده‌نگر بهره گرفت تا بتوان علاوه بر شناسایی آسیب‌ها، راهکارهای لازم را نیز در اختیار نهادهای متولی توسعه روستایی قرار داد. از این­رو، روش شناسی مطالعه حاضر توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده، تعداد 364 نفر از روستاییان و 27 نفر از کارشناسان به­عنوان نمونه در روستاهای شهرستان خدابنده انتخاب می‌شوند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه­ها قرار می­گیرد. داده‌های جمع­آوری­شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم شده، مراحل محاسباتی آن با شیوه تصمیم­گیری تاپسیس ـ فازی انجام می­پذیرد. تحلیل یافته­ها نشان می­دهد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه­های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.    

عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Development of Rural Sustainable Subsistence with an Integrated SWOT-TOPSIS-Fuzzy Model:

چکیده [English]

Since the poorest people in the world live in rural areas, the development of sustainable rural subsistence should be addressed in the form of appropriate strategies to enhance the utilization of region’s resources, increase the production, reduce unrestrained migration of rural people, increase capital inflow, and the improvement of job opportunities. The achievement of sustainable rural subsistence is the main question of the present study and a new methodology with a futuristic perspective should be applied. This could help to identify the problems and challenges and to provide organizations responsible for rural development with necessary strategies. The study is a descriptive-analytical survey. The sample size is equal to 364 that are selected from villages in Khodabandeh county as well as 27 experts. Strategic factors are reflected in the questionnaire and presented to the respondents. The collected data are organized in the SWOT Strategic Model, and decision making is carried out by TOPSIS – Fuzzy Model. Considering the concentration of first, second and third strategies which are derived from the integration of the views of both groups, the focused strategy for initiation is an aggressive one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Subsistence/ Sustainable Rural Development/ SWOT Strategic Model/ TOPSIS
  • Fuzzy Decision Making Model/ Khodabandeh (County of Iran)