پایداری سکونتگاه­های روستایی شهرستان تکاب

نویسندگان

چکیده

  تحقیق حاضر، با هدف تمهید زمینه برنامه‌ریزی توسعه پایدار روستایی، به شناسایی سطح پایداری روستاهای شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی می‌پردازد. در این راستا، از 44 شاخص محیطی، اجتماعی و اقتصادی استفاده می‌شود. حجم نمونه 69 روستاست که در طبقات طبیعی- جمعیتی توزیع می‌شوند. گردآوری داده‌ها از طریق مراجعه به 629 مطلع محلی صورت می­گیرد. با روش تحلیل عاملی و تقلیل شاخص­ها به هجده مؤلفه، نمرات عاملیبه­دست آمده به­جای شاخص­های اولیه وارد مدل موریس می‌شود و بدین ترتیب، سطح پایداری روستاها به­دست‌ می­آید. نتایج پژوهش نشان­دهنده ناپایداری حدود 5/88 درصد روستاهای مورد بررسی است. از نظر پایداری، بین روستاهای کوهستانی و سایر روستاها تفاوت معنی­دار دیده می‌شود؛ و همچنین، پایداری روستاها با میزان جمعیت و فاصله آنها از مرکز شهرستان رابطه معنی‌دار دارد. از این­رو، پیشنهادهای پژوهش مواردی چون بهره‌برداری پایدار منابع، توانمندسازی مردم و ایجاد تشکل­های محلی، تنوع‌بخشی به معیشت، اولویت‌دهی به روستاهای کوهستانی، و بازنگری در سیاست­های جمعیتی و خدمات‌رسانی را دربرمی­گیرد.  

عنوان مقاله [English]

Sustainability of Rural Settlements in Takab County

چکیده [English]

    The study is an attempt to identify sustainability level in Takab county in West Azarbaijan province of Iran. This can provide a ground for sustainable rural development planning. The study has used 44 environmental, social and economic indicators. The sample size consists of 69 villages that are grouped in to natural-demographic classes. Data are collected through 629 local informants. By applying factor analysis, the data are reduced to 18 components and factor scores are entered as primary indicators to Morris Model to extract the sustainability level. The results show that 88.5 percent of villages are unsustainable. A significant difference exists between mountainous and other villages from a sustainability stance. There are significant relationships between rural sustainability with population, and with the distance from the center of the county. The study recommends the sustainable use of resources, people empowerment, establishment of local organizations, subsistence diversification, prioritization of mountainous villages and a review of demographic policies and services.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Rural Development/ Rural Settlements/ Sustainability Indices/ Factor Analysis/ Morris Model/ Takab (County of Iran)