چشم‏انداز آینده جمعیت روستایی و چالش‏های مدیریت توسعه پایدار روستایی در ایران

نویسندگان

چکیده

  پیش‏بینی پویایی‏ها و تغییرات آتی جمعیت روستایی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در فرایند توسعه پایدار روستایی بدان توجه می‏شود. مطالعه حاضر، با پیش‏بینی تغییرات جمعیت روستایی در دوره زمانی 1410-1385، به بحث و بررسی پیرامون پیامدهای ناشی از آن می‏پردازد. یافته‏های تحقیق حاکی از آن است که نسبت روستانشینی از 4/31 درصد در 1385 به 5/22 درصد در 1410 خواهد رسید؛ همچنین، نتایج پیش‏بینی نشان­دهنده چندین ویژگی عمده جمعیت روستایی ایران در افق 1410 است، که عبارت­اند از: کاهش باروری، افزایش امید به زندگی، کاهش مطلق و نسبی، افزایش عرضه نیروی کار و سرانجام، سالخوردگی ساختار سنی. در مطالعه حاضر، بهبود بهره‏وری نیروی کار و سطح درآمد خانوارهای روستایی و همزمان با آن، ایجاد فرصت‏های شغلی جدید لازمه مواجهه مناسب با افزایش عرضه نیروی کار روستایی و سالخوردگی جمعیت روستایی در افق 1410 قلمداد می­شود.    

عنوان مقاله [English]

The Future Perspective of Rural Population and Challenges of Sustainable Development Management in Iran

چکیده [English]

Forecasting the dynamics and future changes of rural population is considered as the most important issue in the process of sustainable rural development. The present study is an attempt to forecast the future changes of rural population during the period 2006-2031. Also, it examines the consequences of these changes. The results indicate that the proportion of rural settlements would decline from 31.4 percent in 2006 to 22.5 in 2031. The results of forecast indicate several main characteristics of rural population in the 2031 horizon: fertility reduction, life expectancy improvement, absolute and relative decline in rural population, increase in the supply of rural labour, and finally the aging of rural population. The present study proposes the improvement of labour productivity and rural households’ income level as remedies to deal with the increase in labour supply and aging of rural population in the 2031 horizon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Demography/ Forecasting Rural Population/ Supply of Labour Force/ Labour Productivity/ Sustainable Development/ Iran