ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی: مطالعه موردی شهرستان کمیجان

نویسندگان

چکیده

  در این مقاله رضایتمندی روستاییان از ابعاد مختلف محیط سکونتگاهی با روش توصیفی­ـ تحلیلی ارزیابی شده است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 430 نفر در سطح 49 سکونتگاه روستایی شهرستان کمیجان انجام شده است. بر اساس نتایج به دست آمده سطح رضایت در 71 درصد سکونتگاه­ها کمتر از حد انتظار است. آزمون کی­دو بیانگر فاصله زیاد فراوانی رضایت­های مشاهده شده از فراوانی­های مورد انتظار است؛ زیرا نحوه توزیع میزان رضایتمندی متعادل نیست و میانگین رضایت هیچ­کدام از روستاها در حد زیاد و خیلی زیاد قرار ندارد. آزمون t نشان می‌دهد با بالا رفتن میزان تحصیلات، رضایتمندی کاهش داشته است. بر اساس آزمون فریدمن، شاخص‌های 25گانه با درجات متفاوت در میزان رضایت مؤثر نیستند، ولی در رگرسیون گام­به­گام، ابعاد کالبدی، طبیعی و اقتصادی بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته­اند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Rural People's Level of Satisfaction with Their Residential Environments: A Case Study of Komijan County

نویسندگان [English]

  • Hamid SHAYAN
  • Ali Akbar TAGHILOU
  • Reza KHOSROBEIGI
چکیده [English]

    Received: 9 September, 2009 Accepted: 4 May, 2010     This study used an analytical- descriptive method to assess rural people's satisfaction of different aspects of their settlement environment. The data were collected by a questionnaire and the sample size was 430 from 49 rural settlements in Komijan county. The results indicated the level of satisfaction in 71% of settlement residents was less than expected. The Chi square test indicated a gap between observed and expected satisfaction frequency at 95% level of confidence. The distribution of the level of satisfaction was not balanced and the average satisfaction was not high in any villages. The t student test showed that increasing the level of education was associated with the lower level of satisfaction. Based on Friedman’s test, the 25 dimensional index with various degrees was not effective on the level of satisfaction. But in step by step regression, the physical, natural and economic dimensions had the highest influence on dependent variable.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Villagers' Satisfaction/ Rural Settlements/ Komijan (A County in Iran)/ Case Study