رابطه فرهنگ پدرسالاری و مشارکت سازمان‌یافته زنان درمدیریت روستایی: مطالعه موردی زنان روستایی دهستان فیروزآباد در استان لرستان

نویسندگان

چکیده

    هدف این تحقیق، بررسی رابطه فرهنگ پدرسالاری و مشارک سازمان‌یافته زنان در مدیریت‏های روستایی است. برای اجرای پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل زنان بین 15 تا 65 ساله دهستان فیروزآباد، و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 256 نفر است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مشارکت سازمان‌یافته زنان قبل از هر چیز تابعی از فرهنگ سنتی روستایی یا فرهنگ پدرسالاری است. این متغیر از متغیر‏های کلیدی است که با افزایش حضور آن، از مشارکت زنان کاسته می‌شود. با افزایش متغیرهای تحصیلات، پایگاه اجتماعی­ـ اقتصادی، میزان دسترسی و استفاده از رسانه‌های جمعی، میل به پیشرفت، و دسترسی به اماکن شهری، مشارکت سازمان یافته زنان در مدیریت‏های روستایی نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The r elationship between Patriarchal Culture and Organized Participation of Women in Rural Management: A Case Study of Rural Women in Firouzabad Subdistrict in Lorestan Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Mousa ANBARI
  • Ehsan HASSANVAND
چکیده [English]

    Received: 12 October, 2009 Accepted: 12 May, 2010     The purpose of this study is to examine the relationship between patriarchal culture and organized participation of women in rural management. The study used survey method. The statistical population consisted of 15-65- year- old women in Firouzabad subdistrict, and the sample size is 256 according to Cochran’s formula. The study findings showed that women's organized participation depends on rural traditions and patriarchal culture. This variable is a key one and has an indirect relationship with women's participation, that is, the raising level of this variable leads to a decline in women's participation. Increasing level of the following variables associated with the increasing level of organized participation of women in rural management: education, socioeconomic status, access rate, application of mass media, willingness to progress, and accessibility of urban centers.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patriarchy/ Womens' Participation/ Rural Management/ Rural Women/ Firouzabad (Subdistrict in Iran)/ Selseleh (County in Iran)/ Lorestan (Province of Iran)