عوامل مرتبط با پراکنش اراضی زراعی: مطالعه موردی شهرستان خمینی­شهر استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

پژوهش میدانی حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر پراکنش اراضی زراعی شهرستان خمینی­شهر اصفهان می‌پردازد. برای این منظور، عوامل مؤثر بر پراکنش اراضی در چهار گروه اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی، زراعی، و کالبدی طبقه­بندی و رابطه هر کدام با پراکنش اراضی بررسی شد. جامعه آماری شامل کشاورزان شهرستان خمینی­شهر اصفهان است که از آن میان، با استفاده از رابطه کوکران، 115 کشاورز به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. گردآوری اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش نمونه­گیری کاملاً تصادفی و از طریق پرسشنامه انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل همبستگی نشان می‌دهد که رابطه میزان پراکنش اراضی با متغیرهای سن، سابقه کشاورزی، مساحت اراضی، سطح زیرکشت، تعداد محصولات مورد کشت، نوع نظام بهره‌برداری، و متوسط هزینه تولید مثبت و معنی­دار و با متغیرهای متوسط درآمد هر هکتار، فاصله زمین تا منبع آب، و فاصله زمین تا روستا منفی و معنی­دار است. همچنین، میان سطح سواد و جمعیت خانوار کشاورزان شهرستان خمینی­شهر و پراکنش اراضی، رابطه معنی­دار مشاهده نشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Land Fragmentation: A Case Study of Khomeinishahr County in Esfahan Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Mostafa TEIMOURI
  • Alireza JAMSHIDI
  • Kourosh ROUSTA
  • Mohammad HAZERI
چکیده [English]

           Received: 24 August, 2009 Accepted: 7 March, 2010     The purpose of this study is to examine the factors affecting land fragmentation in Khomeinishahr County. These factors were classified into four categories: socio-cultural, economic, farming, and physical; then the relations of each factor to land fragmentation were examined. The statistical population of this study was the farmers of Khomainishahr county. Using random sampling and Cochran formula 115 farmers were selected and data were collected through a questionnaire. The result of correlation analysis indicated that age, agricultural record, the size of lands, the area under cultivation, number of products under cultivation, the type of farming system, and average cost of production had a positive and significant relationship with land fragmentation. The average income per hectare, the distance of land to water source, and the distance of land to village had a negative and significant relationship with land fragmentation. Also no relationship observed between the level of literacy and the number of farmer household members with land fragmentation.                 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Fragmentation/ Farm Lands/ Land Consolidation/ Khomeinishahr (County in Iran)/ Esfahan (Province of Iran)/ Case Study