بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در روستاهای ادغام­شده در شهر و روستاهای مستقل: موردشناسی روستای ادغام­شده تربقان و روستای مستقل رزق­آباد کاشمر

نویسندگان

چکیده

  این پژوهش به سنجش و تطبیق میزان سرمایه اجتماعی در روستای تربقان به عنوان روستای در حال ادغام و روستای رزق­آباد به عنوان روستای مستقل پرداخته است. روش تحقیق، تحلیلی­ـ توصیفی و بر استفاده از طیف پنج گزینه­ای لیکرت استوار بوده است . نتایج تحلیل یافته­ها نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در روستاهای پیرامونی در حال ادغام در شهر نسبت به روستاهای مستقل در سطح پایین­تری قرار دارد. نتیجه کلی آن است که ادغام این روستاها در شهر، به تهی شدن آنها از سرمایه اجتماعی و درون کوچی افراد غیر بومی که اغلب مستعد انجام فعالیت‌های غیر قانونی نیز هستند، منجر خواهد شد که برای این روستاها جز تبدیل شدن به نواحی حاشیه­نشین شهری و در نتیجه شیوع ناهنجاری­های اجتماعی، و به دور ماندن از فرایند توسعه، دستاورد دیگری نخواهد داشت.   .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Case Study of Torbaghan Merged Village and Rezghabad Independent Village in Kashmar County

نویسندگان [English]

  • Isa EBRAHIMZADEH
  • Faramarz ,BARIMANI
  • Mohammad ,ESKANDARI SANI
  • Soghra RAMEZANPOUR
چکیده [English]

    Received: 12 July, 2009 Accepted: 5 December, 2009     This study evaluates and compares the level of social capital in Torbaghan - a village in the process of merging – and Rezghabad –as an independent village. The study method is descriptive –analytical and based on a five point Likert scale. The results indicated that social capital in peripheral villages merging into cities was lower in comparison to independent villages. The overall result showed that the merging of this type of villages in cities caused an erosion of social capital in the village and in-migration of non-natives who were prone to deviant bahaviors. The merged villages became yet another urban margins with consequent prevalence of social anomies and exclusion from development process.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital/ Comparative Study/ Merged Villages/ Rezghabad (A Village in Iran)/ Torbaghan (A Village in Iran)/ Kashmar (A County of Iran)