واکاوی چالش‌های فراروی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ایران

نویسندگان

چکیده

   پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش دلفی اجرا شد. بر این اساس، طراحی یک مدل دوبخشی در رابطه با نقاط ضعف و تهدیدهای پیش روی صندوق بیمه محصولات کشاورزی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق 60 نفر از کارشناسان و متخصصان صنعت بیمه و توسعه کشاورزی و روستایی را شامل می­شد که از آن میان، 79 درصد به بخش دولتی، 14 درصد به بخش تعاونی، و 7 درصد به بخش خصوصی اختصاص داشت. بر اساس نتایج به­دست آمده، از جمله‌ نقاط ضعف‌ صندوق بیمه عبارت­اند از‌: عدم پذیرش چارچوب‌های اقتصادی و اصول بنگاه‌داری، ضعف در نظام آمار، نبود رقابت در عرصه خدمات، و نبود نظام ارزشیابی و نظارت مستمر؛ همچنین، از جمله تهدیدهای فراروی صندوق بیمه‌ می‌توان بدین موارد اشاره کرد: ساختار نامناسب واحدهای تولیدی، عدم یکپارچگی اراضی، نبود استاندارهای تولید، و نظام‌های بهره‌برداری معیشتی. افزون بر این، نتایج نشان داد که در بسیاری از موارد، نظر دو گروه کارشناسان و متخصصان صفی و ستادی یکسان است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Challenges Faced by Agricultural Insurance Fund of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi FAZELBEIGI
  • Gholamreza YAVARI
چکیده [English]

      Received: 25 April, 2009 Accepted: 17 March, 2010     The present study used Delphi method. A two-part model was developed in relation to weaknesses and threats faced by Agricultural Insurance Fund. The statistical population of the study was 60 experts 79 percent of which were from government sector, 14 percent from cooperatives, and 7 percent from private sector, insurance industry and rural and agricultural development fields. The results indicated that non adoption of economic rules and firm management principles, weakness of statistical system, the lack of competition in service provision, and absence of a sustainable system of monitoring and evaluation were among the weak points of the Insurance Fund. The factors threatened the Fund included: inappropriate structure of production units, land fragmentation, lack of production standards, and subsistence farming systems. In addition, both groups of experts from staff and line had similar views.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Products/ Insurance Fund/ Agricultural Sector/ Agriculture/ Iran