نقش فناوری‌های سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به روستاییان: مطالعه موردی استان زنجان

نویسندگان

چکیده

   مقاله حاضر، با هدف بررسی نقش و نحوه به­کارگیری فناوری‌های سیار در ارائه خدمات آموزشی سیار برای روستاییان در استان زنجان، به­روش توصیفی - همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را 169 مدیر و کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تشکیل می‌دادند. نتایج نشان داد که از دیدگاه پاسخ­گویان، برخی از مهم­ترین زمینه‌های قابل استفاده با ابزارهای سیار برای آموزش روستاییان عبارت­اند از: اطلاع‌رسانی زمان برگزاری دوره ‎ های آموزشی، ارسال اطلاعات مربوط به آب و هوای منطقه، ارسال هشدارهای مربوط به شیوع آفت­ها یا بیماری­های کشاورزی، ارسال اطلاعات در زمینه نهاده‌های کشاورزی، اطلاع­رسانی قیمت محصولات کشاورزی، و هشدار در زمینه حوادث طبیعی در منطقه. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل عاملی، امور زراعی و باغی عامل اول خدمات آموزشی قابل ارائه برای روستاییان از طریق ابزارهای سیار است؛ و امور دامی، امور اداری، اعتبارات، بازاریابی، و مناقصات عوامل بعدی را تشکیل می­دهند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Mobile Technologies in Provision of Training and Extension Services to Iranian Rural People: A Case Study of Zanjan Province

نویسندگان [English]

  • Jafar YAGHOUBI
  • Baratali JEBELLEH
چکیده [English]

      The purpose of the present study is to examine the role and mechanisms of using mobile technologies in the provision of mobile training services for rural people in Zanjan province by means of a descriptive-correlational method. The statistical population of this study included 169 managers and experts of Jihad for Agriculture Organization in Zanjan province. The respondents identified some of the most important contexts that can be used for training of rural people with mobile mechanisms as follows: informing the time of training courses, sending information about the region’s weather situation, sending alerts about the spread of farm pests and diseases, sending information about agricultural inputs, informing people of the price of agricultural products, and alerts about the natural hazards in the region. The factor analysis identified the first factor that can be provided for rural people through mobile mechanisms as farm and horticulture issues. Animal husbandry, administration, credit, marketing, and tenders were the other factors.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Technologies/ Training Services/ Extension Services/ Mobile Learning/ Case Studies/ Zanjan (Province of Iran)