عوامل موثر براشتغال زنان همراه با ورود فناوری‌های نوین به عرصه اقتصاد روستایی: مطالعه موردی کمباین­داران استان فارس

نویسنده

چکیده

میزان اشتغال تحت تأثیرعوامل مختلفی همچون کاربرد فناوری­های نوین قرار دارد. کاربرد این فناوری­ها در عرصه­های روستایی، علی­رغم پیامدهای مثبتی که در بهبود شرایط زیست روستاها داشته است، سبب کاهش نقش فعال زنان در عرصه تولید شده است که این امر پیامدهایی منفی برای اقتصاد روستایی به همراه دارد مقاله حاضر از نوع تحقیقات توصیفی­ - پیمایشی است، که درآن از دو شیوه مطالعه اسنادی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق 928 خانوار است که از بین آنها 101 خانوار به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که عواملی چون وضعیت اشتغال، میزان درآمد خانوار، تعداد فرزندان، سطح سواد زنان و نبود فرصت­های اشتغال در روستا بیشترین تأثیر را روی اشتغال زنان بر جای گذاشته­اند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Iranian Women's Employment Concurrent with Introducing Modern Technologies to Rural Economy: A Case Study of Combine Owners in Fars Province

نویسنده [English]

  • Mahboubeh NAMDAR
چکیده [English]

       The level of employment is influenced by different factors such as the application of modern technologies. Despite the positive consequences of application of these technologies in the improvement of the living conditions in rural areas, it reduced the active role of women in production and also had negative consequences for rural economy. This study is a descriptive survey. The statistical population consisted of 928 households from which a sample of 101 households was selected randomly. The results indicated factors such as employment situation, household income, number of children, women's literacy, and the lack of employment opportunities had the most impact on women's employment.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology/ Rural Economy/ Women's Employment/ Combine Owners/ Fars (Province of Iran)/ Case Studies