نقش تعاونی‌های مشاع در توسعه مناطق روستایی تحت پوشش: مطالعه موردی استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله شناخت ارتباط و اثرگذاری شرکت­های تعاونی مشاع  بر توسعه مناطق روستایی در استان اصفهان است. بخش اصلی داده­ها از نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال 1382 و همچنین آمار وقایع حیاتی و امکانات روستایی سال 1382 معاونت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش‌های آمار استنباطی و توصیفی استفاده شد. نتایج تحلیل آماری در مدل رگرسیون نشان داد که تعامل بسیار کمی بین شاخص­های توسعه روستایی و شرکت­های تعاونی مشاع وجود دارد، به گونه‌ای که این  شرکت­ها فقط بر شاخص­های امکانات روستایی، و همچنین بر شاخص ویژگی­های شغلی و جمعیتی تأثیرگذار بوده­اند. همچنین برازندگی به دست آمده در مدل معادلات ساختاری  نشان­دهنده عدم تأیید مدل در بررسی روابط شاخص­های موجود بین دو مقوله است. به طور کلی از نتایج تحقیق استنباط می‌شود که تعاونی­های مشاع در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای تحت پوشش موفق نبوده­اند؛ از این رو، پیشنهاد می‌شود ادامه فعالیت این تعاونی­ها مورد بازنگری قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iran's Joint Cooperatives in the Rural Development of Catchment Areas: A Case Study of Esfahan Province

نویسندگان [English]

  • Yousef GHANBARI
  • Hamid BARGHI
چکیده [English]

         The purpose of this study is to examine the relationship and effectiveness of joint cooperatives in rural development of Esfahan province. The main part of data is extracted from the results of Agricultural General Census of 2003 as well as the Statistics of the Vital Events and Rural Facilities in 2003 from the Deputy of Health and Treatment of Esfahan Medical Sciences University. The regression results indicated that there is a low association between rural development indicators and joint cooperatives, The only significant relationships existed between cooperatives and indices of rural facilities, employment and demographic characteristics. In addition, the estimated fitness from the structural equation modeling indicated the non confirmation of the model in the examination of the relationship between the indices of the two issues in the research. In general, the results showed that joint cooperatives were not successful in the socioeconomic development of their catchment areas; therefore, it is suggested that their activities be reconsidered seriously.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint Cooperatives/ Rural Cooperatives/ Rural Development/ Case Studies/ Esfahan (Province of Iran)