بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی مؤثر بر بهره‌برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان

نویسندگان

چکیده

هر ساله، بخشی قابل توجه از نیروی انسانی و امکانات دولتی و غیردولتی صرف صدور جواز تأسیس و احداث صنایع در مناطق روستایی می‌شود؛ اما به­علت عدم بهره‌برداری به­موقع، از سرمایه‌گذاری‌های انجام­شده استفاده بهینه صورت نمی‌گیرد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر در تسریع یا تأخیر بهره‌برداری از صنایع روستایی و دستیابی به راهکارهای تقویت عوامل تسهیل‌کننده و رفع عوامل محدودکننده در بهره‌برداری از این صنایع است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که علی­رغم صرف زمان و هزینه قابل توجه برای صدور جواز تأسیس و سرمایه‌گذاری‌های انجام­شده در زمینه ایجاد نواحی، مجتمع‌ها و کارگاه­های صنعتی از سوی بخش­های دولتی و غیردولتی، تاکنون از این سرمایه­ها به نحو مطلوب استفاده نشده است؛ همچنین، بین وضعیت اکثر متغیرهای مربوط به عوامل فردی و اقتصادی مرتبط با صنعت در صنایع به بهره­برداری رسیده و نرسیده در مناطق روستایی استان اصفهان تفاوت معنی­دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Economic Factors Affecting Utilization of Rural Industries in Esfahan Province of Iran

نویسندگان [English]

  • Asghar SALEHI
  • Mahmoud SEIFOLLAHI
  • Siamak SHAHABI
چکیده [English]

    Received: 11 March, 2009 Accepted: 18 September, 2010     Every year, a significant part of human, government and non government resources is devoted to issuing licenses for the establishment of rural industries, but due to non utilization of these units, these investments have not been efficient. The purpose of this study is to identify the effective economic factors that accelerate or impede the utilization of rural industries and to introduce strategies that facilitate their utilization. The study showed that despite the devotion of considerable time and money for the issuance of the licenses to establish industrial estates and workshops by government and non government organization, these investments were not utilized desirably. In addition, regarding economic and individual factors, there were no significant differences between utilized and non utilized industries in rural areas of Esfahan province.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Industries/ Economic Factors/ Esfahan (Province of Iran)