آثار تشکیل تعاونی­های تولید کشاورزی بر بهبود شاخص­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زنجان

نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی آثار تشکیل تعاونی­های تولید بر بهبود شاخص­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضای این تعاونی­ها در روستاهای شهرستان زنجان است. بدین منظور، 900 نفر به­روش نمونه­گیری کاملاً تصادفی به­عنوان نمونه­های آماری تعیین شدند. اطلاعات به­دست آمده از طریق مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه­ها، با استفاده از نرم­افزار SPSS و آمار پارامتری و ناپارامتری، مورد تحلیل قرار گرفت. یافته­ها حاکی از تأثیرگذاری تعاونی­ها بر بهبود شاخص­های توسعه، بهبود الگوی مصرف، افزایش درآمد، جلوگیری از مهاجرت به شهرها، و توانمندسازی معیشت و بهره­برداری از تسهیلات و اعتبارات برای بهبود کیفیت زندگی، تعامل و اعتمادسازی میان اعضاست؛ و رابطه میان شاخص­ها در سطح 1/0 معنی­دار است.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Organizing Agricultural Production Cooperatives on the Improvement of Social, Cultural and Economic Development Indices of Members: A Case Study of Rural Areas in Zanjan County

نویسنده [English]

  • Esmaeel NASIRI
چکیده [English]

       Received: 31 August, 2009 Accepted: 29 August, 2010     The main objective of this study is to examine the impacts of organizing production cooperatives on improving social, economic and cultural indices of the members in rural areas of Zanjan county. The study used random sampling technique and the sample size was equal to 900. The data were collected by field study and questionnaires and analyzed by SPSS and parametric and non parametric statistics. The results indicated that cooperatives were effective in improvement of development indices, consumption pattern, income, prevention of migration to cities, empowering people subsistence capacity, utilization of facilities and credit to improve quality of life, interaction, and trust between the members. The relationship between indicators was significant at 99%.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Cooperatives/ Development Indices/ Economic Development/ Social Development/ Cultural Development/ Case Studies/ Zanjan (County in Iran)