تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات‌کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات‌رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه

نویسندگان

چکیده

  به­دلیل ارتباط تنگاتنگ روستا با فعالیت­های کشاورزی، نقش جامعه روستایی در امنیت غذایی و حیات اقتصادی - اجتماعی کشور انکارناپذیر است؛ از این­رو، تأسیس نظام خدماتی مؤثر برای کشاورزان در توسعه‌یافتگی جوامع روستایی نقشی بسزا خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر سنجش سطح برخورداری روستاهای مورد مطالعه از خدمات کشاورزی بر اساس 29 خدمت کشاورزی مورد مطالعه و تعیین روستاهای مرکزی بر اساس تعداد خدمات کشاورزی موجود در آنهاست. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه به تعداد روستاهای مورد مطالعه (128 روستا) در بخش مرکزی شهرستان میانه در سال 86-1385جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت و از فنون برنامه‌ریزی شامل اسکالوگرام و شاخص مرکزیت وزنی بهره‌گیری شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بسیاری از روستاهای دهستان­های مورد مطالعه با وجود تعداد بالای کشاورز از بسیاری از خدمات مورد نیاز محروم­اند. بنابراین، پژوهش حاضر با شناسایی روستاهای مرکزی برای خدمات­رسانی کشاورزی، انواع خدمات قابل ارائه برای کشاورزان در روستاهای مورد مطالعه را پیشنهاد می­کند.  .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis and Measurement of Rural Areas\' Level of Access to Agricultural Services and Determination of Central Villages for the Delivery of Agricultural Services in Iran: A Case Study of Markazi District of Mianeh County

نویسندگان [English]

  • Arezoo MOKHTARI HESARI
  • Hossein SHABANALI FAMI
  • Ali ASADI
  • Zahra andZAREI DASTGERDI
چکیده [English]

      The role of the rural community is undeniable in food security and socioeconomic life of the country, due to the strong relationship between village and agricultural activities; therefore, the establishment of an effective system of services for farmers has a critical role in the development of rural communities. The purpose of this study is to measure the access level of district sample villages to 29 agricultural services and to determine the central villages with respect to the number of agricultural services available in them. The required data were collected in 2007 using questionnaires, and the number of villages under study was 128. Planning techniques such as scalogram and weighted centrality index were applied. The results indicated that many villages in subdistricts under study were deprived from many required services. Finally different types of possible services were recommended and central villages were determined for agricultural service delivery.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Access Level/ Agricultural Services/ Services Delivery System/ Markazi (District of Mianeh County)/ Mianeh (County in Iran)