اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم

نویسندگان

چکیده

  پژوهش حاضر به بررسی نقش اعتبارات خرد در مرحله بازسازی آثار بحران در سه سال پس از زلزله پنجم دی­ماه 1382 بم، در روستای پشت­رود بم، با دو روش پیمایش و مصاحبه عمقی می­پردازد. یافته ­ های پژوهش نشان می‌دهد که با واگذاری اعتبارات خرد به زنان، از مخاطرات مالی خانوارها کاسته شده و با حضور زنان در قالب گروه­های داوطلب، این شبکه خرده‌وام‌دهی به­صورت مرکزی برای تجمع زنان و تبادل نظرات و عقاید و نیز همدلی آنها درآمده و از این رهگذر، به بازسازی شبکه­های اجتماعی و همسایگی تخریب­شده در جریان زلزله یاری رسانده است. همچنین، مشارکت­پذیری، اعتماد اجتماعی، ارتقای شخصیت زنان در میان اطرافیان، احساس رضایتمندی، و احساس بی­قدرتی در قالب متغیرهای مستقل تبیین­کننده 622/0 واریانس احساس امیدواری است که در قالب متغیر وابسته، نقشی مهم در بازسازی روانی پس از زلزله دارد. از میان متغیرهای مستقل، احساس بی­قدرتی با ضریب تأثیر 516/0- دارای بیشترین تأثیر بر احساس امیدواری است.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Micro Credits on Crisis Management in Iran: A Case Study of Rural Women Credit Fund in Poshtroud Village of Bam County

نویسندگان [English]

  • Maryam RAHMANI
  • Saeed RAFIPOUR GAVGANI
  • Siamak ZAND RAZAVI
  • Mehdi ADIBI
  • Ali RABBANI
چکیده [English]

        In this study the role of micro credits was examined on the phase of rehabilitating the impacts of crisis during three years after 2003 earthquake in Bam county. The study used survey technique and deep interview. The research findings indicated that disbursed micro credits to rural women reduced the financial risks of households, and the presence of women in the form of volunteer groups made this micro lending network a center for women gathering, exchange of views, and sympathy, and therefore, resulted in rehabilitation of the neighborhood and social networks which had been destroyed after the earthquake. The following independent variables could explain 62% of the variance in the feeling of hope as dependent variable which has an important role in psychological rehabilitation: participatory spirit, social trust, the promotion of women status, the feeling of satisfaction, and feeling of powerlessness. Among the independent variables the feeling of powerlessness had the most important effect on the feeling of hope.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micro Credits/ Crisis Management/ Women Credit Funds/ Rural Women/ Case Studies/ Poshtroud (Village in Iran)/ Bam Earthquake