بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی در سطح شهرستان کلاردشت است. جامعه آماری 2240 تن از جوانان روستایی شهرستان کلاردشت را در بر می‌گیرد که از این میان، 327 نفر به­روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند، و در نهایت، 292 پرسشنامه جمع­آوری و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نگرش 8/18 درصد از جوانان روستایی نسبت به کشاورزی منفی و نگرش 2/81 درصد مثبت است. ضرایب همبستگی به­دست آمده نشان می‌دهد که بین خودپنداری، آشنایی با مراکز و مؤسسات کشاورزی، سطح تحصیلات، نگرش، و سن با انگیزه جوانان روستایی رابطه معنی­دار وجود دارد. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که چهار متغیر میزان مهیا بودن فرصت­های شغلی در روستا، خودپنداری، نگرش کشاورزان به مشاغل کشاورزی، و سن، تبیین­کننده 5/21 درصد از تغییرات در انگیزه جوانان روستایی نسبت به مشاغل کشاورزی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Iranian Rural Youth Motivation to be Engaged in Agricultural Profession:A Case Study of Kelardasht County

نویسندگان [English]

  • Mehrnaz POURSINA
  • Mohammad CHIZARI
  • Seyyed Jamal FARAJOLLAH HOSSEINI
  • Maryam TAHMASBI
چکیده [English]

          The objective of this study was to examine factors affecting the rural youth motivation to be engaged in agricultural profession in Kelardasht county. The statistical population covered 2240 rural youth of the county. The sample size was equal to 327 based on Morgan Table and multi stage cluster sampling technique. The final number of collected and analyzed questionnaires was equal to 292. The findings indicated that 18.8% of rural youth had negative attitudes towards agriculture, while 81.2% showed a positive attitude. There was a significant relationship between rural youth motivation to be engaged in agricultural profession and their self image, knowing agricultural centers and organizations, the level of education, attitude, and age. The results from the multiple regression analysis indicated that the four following variables explained 21.5% of the variance in rural youth motivation to be engaged in agricultural profession: rural employment opportunities, self image, farmers attitude towards agricultural occupation, and age.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Youth/ Agricultural Employment/ Agriculture/ Rural Development/ Case Studies/ Kelardasht (County in Iran)