تحلیل و تعیین فرایند مطلوب انجام برنامه‌ریزی توسعه روستایی در کشور بر اساس رویکرد برنامه‌ریزی ارتباطی

نویسنده

چکیده

  درجه مطلوبیت، مقبولیت، تناسب و سازگاری برنامه­ریزی توسعه روستایی، ارتباط نزدیکی با روش حاکم بر چگونگی انجام عمل برنامه­ریزی دارد. هرچه میزان درک متقابل و همراهی کنشگران اصلی، یعنی مردم محلی، برنامه­ریزان، سیاست­گذاران و مدیران اجرایی در مرحله برنامه­ریزی بیشتر باشد، تصمیمات برای توسعه روستاها از سازگاری، پذیرش و اثربخشی بیشتری برخوردار خواهد شد و این امر بستگی به رویکرد اتخاذ شده در روش برنامه­ریزی دارد. تا دهه 1980، بر نقش برنامه­ریزان متخصص بیش از سایر کنشگران در برنامه­ریزی تأکید می­شد. به­تدریج ضعف­های اساسی این رویکرد آشکار شد و در رویکردهای نوین توسعه و توسعه روستایی، جای خود را به رویکرد برنامه­ریزی ارتباطی داد. در این مقاله، ضمن تدقیق در چارچوب مفهومی و عملیاتی این رویکرد نوین، موارد کاربردی استفاده از آن در برنامه­ریزی توسعه روستایی ایران در آستانه تصویب و اجرای قانون برنامه پنجم توسعه معرفی شده است. این تحقیق با روش توصیفی­ـ تحلیلی و از طریق تجزیه و تحلیل محتوای اسناد علمی و تحقیقات مرتبط صورت گرفته است. یافته­های این مطالعه ما را در ترسیم خطوط اساسی انگاره نوین توسعه، و تعیین چارچوب الگوی کار این رویکرد یاری می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and Determining a Desirable Process to Implement Rural Development Planning in Iran Based on Communication Planning Approach

چکیده [English]

  There is a close relationship between the degree of desirability, acceptance, and appropriateness of rural development planning and the quality of the planning action. The higher the level of mutual understanding and collaboration of main stakeholders in planning process, the more consistent, acceptable and effective decisions. This fact depends on planning approach. There was more emphasis on the role of experts in planning process than other actors until 1980. Gradually, the main weaknesses of this approach appeared and it was replaced by communication planning approach. In this paper the conceptualization and operationalization of this approach, and its application in rural development concurrent with the time of approval and implementation of fifth development plan law was discussed. This study used descriptive-analytical method and related documents were analyzed.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Planning/ Rural Development/ Planning/ Communication Planning/ Rural Communications