نظرسنجی در باره برخی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تعاونی‌های مرتع‌داری و جنگل‌داری از لحاظ میزان اشتغال‌زایی برای دستیابی به توسعه روستایی در استان گلستان

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر، با هدف شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی‌های مرتع‌داری و جنگل‌داری در زمینه اشتغال‌زایی برای دستیابی به توسعه روستایی در استان گلستان، به‌روش پیمایشی صورت گرفته و از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیئت مدیره تعاونی‌های مورد نظر است که براساس سرشماری انجام‌شده، 123 نفر بودند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ (86/0=r) بود. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. نتایج به‌دست آمده از رگرسیون چندمتغیره به‌روش گام به گام بیانگر نقش مثبت «سازمان‌دهی ارائه‌دهندگان خدمات»، «آموزش مهارت‌های شغلی» و «عوامل زیرساختی» و نیز نقش منفی «موانع و مشکلات موجود در تعاونی‌ها» در متغیر وابسته «اشتغال‌زایی» است. در مجموع، عوامل یاد شده 23 درصد از عوامل مؤثر بر میزان اشتغال-زایی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Opinion Survey on the Factors Affecting the Performance of Pasture and Forest Cooperatives in Relation to Employment Generation to Achieve Rural Development in Golestan Province of Iran

چکیده [English]

This paper is a descriptive-analytical survey. The statistical population was 123 members of cooperatives' board of directors. The main tool of research is a questionnaire with a Cronbach's alpha equal to 0.86.The stepwise regression results indicated that the organization of service suppliers, employment skill training and infrastructure had positive impacts on the level of employment generation. But the existing barriers and problems in cooperatives had an inverse impact on dependent variable, i.e. employment generation. In sum, the mentioned factors could explain 23 percent of variance in dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pasture Cooperatives/ Forest Cooperatives/ Cooperatives/ Opinion Surveys/ Rural Employment Generation/ Rural Development/ Golestan (Province of Iran)