جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و تأثیر باورهای اجتماعی بر آن: مطالعه موردی روستاهای کوهپایه­ای فومنات *

نویسنده

چکیده

  در اغلب نقاط جهان، به­ویژه ‌در جامعه روستایی، زنان نسبت به مردان محروم­تر و آسیب­پذیرترند. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی جایگاه اقتصادی- اجتماعی زنان روستایی و نقش باورهای اجتماعی در آن است. روستاییان کوهپایه­ای فومنات ناحیه مورد مطالعه تحقیق را تشکیل می ‌ دهند. گردآوری داده­های تحقیق از طریق مشاهده، بررسی میدانی، مصاحبه با اعضای شوراهای اسلامی، تکمیل پرسشنامه و برخی اسناد صورت می­گیرد. این داده­ها براساس مطالعه تطبیقی و نیز آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل می­شوند. یافته­ها نشان می­دهند که جامعه روستایی توسعه­نیافته دارای باورها و نظام نهاد‌ی ویژه است که در جامعه، موقعیتی نازل را به زنان تحمیل می­کند. با افزایش آگاهی­ها و تغییر باورها، می‌توان بستر لازم برای بهبود جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی را فراهم، و روند توسعه جامعه روستایی را تسریع کرد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Beliefs on Socio-Economic Status of Iranian Rural Women: A Case Study of Foumanat Mountain-Foot Villages

چکیده [English]

In many parts of the world particularly in rural areas, women are more deprived and vulnerable than men. The main purpose of this study is to examine socioeconomic status of rural women and the impact of social beliefs on it. The study area is mountain –foot villages of Foumanat. The main methods for data collection are direct observation, interview with Islamic council members, and a questionnaire. The data are analyzed by descriptive and inferential statistics. The results indicate that a less developed rural community has beliefs and particular institutional system, which are responsible for women’s low status. Increasing the awareness and changing the beliefs can improve socio economic status of rural women and rural society development trend.