ارزیابی برخی شاخص­های ابعاد نابرابری منطقه­ای در ایران

نویسندگان

چکیده

  نابرابری به عنوان معضل قرن حاضر، بیشترین نگاه­ها را معطوف خود ساخته است. گسترش محرومیت، مهاجرت، حاشیه ­ نشینی، افزایش جرم و مانند آنها همگی ناشی از فقر و نابرابری است و این موارد ادله ­ ای محکم در باب ضرورت پرداختن به این مهم هستند. پرداختن به نابرابری توسعه در ابعاد محرومیت، آسیب ­ پذیری و نیازهای اساسی به عنوان یک پدیده عینی در مناطق روستایی مرزی و مرکزی ایران با استفاده از متون علمی، کتب و اسناد مرتبط با حوزه­های تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی دستور کار پژوهش است. پژوهش حاضر، با استفاده از روش تصادفی نظام­مند، پس از انتخاب 224 دهستان به عنوان نمونه، با استفاده از مدل­های ضریب پراکندگی و ضریب جینی، به بررسی روند تغییرات در مقطع 1365 تا 1385 پرداخته است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد بیشترین نابرابری در ابعاد اجتماعی است و افزایش دسترسی در مرکز خلق فرصت­های بیشتر را موجب شده است.    .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Some Regional Inequality Dimensions in Iran

چکیده [English]

Inequality is the problem of the present century and it receives many attentions. Poverty and inequality are the main reasons for deprivation, migration, expansion of slum areas, crime and deviance; therefore, they should be examined thoroughly. The main purpose of this study was to examine development inequality – deprivation, vulnerability and basic needs dimensions - in central and border areas of rural Iran as an objective phenomenon. This is a descriptive and analytical study. This study used systematic random method to select a sample size of 224 sub-districts and examined the trend of changes during the period 1986 – 2006 by looking at scattering coefficient and Gini coefficient. Research findings indicated the highest inequality was related to social dimension and an increase in center availability has been created more opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inequality/ Comparative Studies/ Rural Areas/ Iran