میزان رضایت ­ مندی ساکنان از کیفیت محیط سکونتی: مطالعه موردی روستا شهر عاشق­آباد

نویسندگان

چکیده

    ارزیابی دیدگاه­های ساکنان از محیطی که در آن به سر می­برند، ی کی از مهم­ترین روش­های سنجش میزان دست­یابی به اهداف و تعیین میزان موفقیت طرح­های روستاشهری تلقی می­شود. پژوهش حاضر در نیمه دوم سال 1388 جهت سنجش میزان رضایت­مندی ساکنان از کیفیت محیط سکونتی روستاشهر عاشق­آباد صورت پذیرفته است. ب دین منظور ارتباط ویژگی­های فردی و ارتباطی- موقعیتی افراد به عنوان متغیر مستقل با متغیر وابسته رضایت­مندی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته­ها نشان داد که بین متغیرهای جنسیت، تأهل، سن، تحصیلات، درآمد خانوار و متغیرهای ارتباطی- موقعیتی با سازه رضایت­مندی از کیفیت محیط سکونتی ارتباط معنا­دار وجود دارد. همچنین با استفاده از نتایج تحلیل رگرسیونی، متغیرهای سن، تحصیلات و درآمد، حدود 7/49 درصد از تغییرات سطح رضایت افراد را از کیفیت محیط سکونتی تبیین می­کنند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Level of Resident’s Satisfaction with Residential Environmental Quality: A Case Study of Ashegh Abad Village Town

چکیده [English]

        Assessing resident’s views about the environment they live in, is one of the most important method to measure the achievement of targets and the level of success of village town projects. The present study was carried out in the second half of 2009 to measure the level of resident’s satisfaction from the environmental quality of Ashegh Abad village town. To this end, the study examined the relationship between satisfaction, as dependent variable, and personal and relational-locational characteristics of individuals as independent variables.   The results indicated significant relationship between the sex, marital status, age, the level of education, household income of individuals, and relational-locational variables with satisfaction construct. Regression results showed age, level of education and household income explained 49.7 percent of variation in the level of individual satisfaction from the quality of residential environment.             Assessing resident’s views about the environment they live in, is one of the most important method to measure the achievement of targets and the level of success of village town projects. The present study was carried out in the second half of 2009 to measure the level of resident’s satisfaction from the environmental quality of Ashegh Abad village town. To this end, the study examined the relationship between satisfaction, as dependent variable, and personal and relational-locational characteristics of individuals as independent variables.   The results indicated significant relationship between the sex, marital status, age, the level of education, household income of individuals, and relational-locational variables with satisfaction construct. Regression results showed age, level of education and household income explained 49.7 percent of variation in the level of individual satisfaction from the quality of residential environment.      

کلیدواژه‌ها [English]

  • Village Towns/ Satisfaction/ Residential Environmental Quality/ Relational-Locational Characteristics/ Asheghabad (Village Town in Iran)/ Esfahan (County in Iran)