توسعه روستایی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلام

نویسندگان

چکیده

35  یکی از اهداف کلان توسعه، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت‌های شغلی در شهرها و روستاهاست. استان ایلام علی‌رغم تخصیص بودجه‌های مختلف برای توسعه، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی نسبت به بقیه استان‌ها خصوصاً در نواحی روستایی کمتر توسعه‌ یافته است. نوع این تحقیق کاربردی، و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق روستاییان استان ایلام است و دهستان شباب در شهرستان شیروان چرداول به عنوان پایلوت انتخاب شده است. در مطالعه حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های اسنادی مطالعات میدانی از جمله مصاحبه، و پرسشنامه، و در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش‌های آماری و SWOT استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که در نواحی روستایی فرصت‌های مناسبی به صورت کشف ‌نشده یا بلااستفاده وجود دارد که در صورت توسعه کارآفرینی و توجه به کارآفرینان روستایی می‌تواند منجر به توسعه فرصت‌های شغلی، شکوفایی اقتصادی و توسعه روستایی گردد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural Development with an Emphasis on Employment and Entrepreneurship: A Case Study of Shabab Subdistrict in Ilam Province of Iran

چکیده [English]

Reducing unemployment and developing employment opportunities in rural and urban areas are among the main goals of development policies in many countries including Iran. Despite the allocation of different development budgets in recent years, the province has not developed well enough in comparison to other provinces and it is particularly more apparent in rural areas. The present study was a research project about rural development with an emphasis on employment and entrepreneurship. It was an applied research and a survey and the data was analyzed by SWOT method. The study findings indicated the presence of appropriate opportunities in rural areas, which have not been discovered and tapped yet and these provide possibilities for the development of job opportunities, economy and rural development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development/ Entrepreneurship/ Employment Generation/ Shabab (Subdistrict in Iran)/ Shirvan Cherdavel (County in Iran)/ Ilam (Province in Iran)