عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق­های اعتبارات خرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

  در این تحقیق با روش پیمایشی، عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق­های اعتبارات خرد روستایی بررسی شده است. جامعه آماری شامل اعضای صندوق­های اعتباری خرد زنان روستایی استان کرمانشاه بود. نتایج تحقیق نشان داد که برخی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان در صندوق اعتباری به ترتیب اولویت عبارتند از: برنامه­ریزی همراه با مشارکت زنان، فراهم نمودن آموزش­های لازم و مستمر برای اعضاء، ایجاد حس تعلق و افزایش اعتماد به نفس زنان روستایی و... همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی، عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در سه عامل اصلی دسته­بندی شدند که در مجموع این سه عامل، 29/71 درصد از واریانس کل سازه‌های مؤثر بر افزایش میزان مشارکت را تبیین کردند. این عوامل عبارت بودند از: عوامل آموزشی- مدیریتی، عوامل اجتماعی- روانشناختی و عوامل اقتصادی- حمایتی.    .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influential Factors on Improvement of Women Participation in Rural Micro Credit Funds: A Case Study of Kermanshah Province of Iran

چکیده [English]

In this study, survey method was used to examine the effective factors that improve rural women participation in rural micro credit funds. The statistical population consisted of the members of rural women credit fund in Kermanshah province. The effective factors ranked according to their importance: rural women participation in planning, the provision of necessary and continuous training for the members, generating the feeling of belonging and self confident in rural women. The important factors were categorized based on the results of factor analysis. The identified factors were training-management, social-psychological and participation. These factors explained 71 percents of total variation in participation construct.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Micro-Credits/ Rural Women's Participation/ Case Studies/ Kermanshah (Province of Iran)