عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار: مطالعه موردی­ شالیکاران استان مازندران

نویسندگان

چکیده

   مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر دانش کشت پایدار ارقام پرمحصول برنج در استان مازندران به روش پیمایشی انجام گرفته است. نمونه آماری این پژوهش، 270 نفر از شالیکاران شهرستان­های آمل، بابل و ساری هستند که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده­اند. داده­های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع­آوری شد. یافته­های این مطالعه نشان داد که بین متغیرهای سن، سطح تحصیلات، سطح مشارکت، عملکرد ارقام پرمحصول برنج، درآمد ناخالص ارقام پرمحصول برنج، ویژگی­های مدیریتی، تجربه کشت برنج، سطح کل اراضی زراعی، سطح کل اراضی زیرکشت برنج و سطح اراضی زیرکشت ارقام پرمحصول برنج، با متغیر دانش کشت پایدار ارتباط مثبت و معنی­داری وجود دارد. همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون، متغیرهای ویژگی­های مدیریتی، سطح تحصیلات، سن، سطح کل اراضی زیرکشت برنج، سطح مشارکت و تجربه کشت برنج حدود 35 درصد از تغییرات متغیر وابسته دانش کشت پایدار را تبیین می­کنند.  .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Sustainable Agricultural Knowledge in Iran: A Case Study of Rice Cultivators in Mazandaran Province

چکیده [English]

The purpose of present study is to examine factors affecting the knowledge of sustainable cultivation of rice high yield variety in Mazandaran province. This study is a survey and statistical sample includes 270 rice cultivators in Amol, Babol and Sari counties which are selected by simple random method. Research data is collected by a questionnaire. The most important findings indicate positive and significant relationship between age, level of education, level of participation, gross income of high yielding variety, management characteristics, rice cultivation experience, total area of farming land, total area of land under rice cultivation and area under high yield rice variety cultivation as independent variable and sustainable agricultural knowledge as dependent variable. In addition the results from regression show that management characteristics, level of education, age, total area of land under rice cultivation, level of participation and rice cultivation experience can explain 35% of changes in sustainable agricultural knowledge as dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Agriculture/ Sustainable Agricultural Knowledge/ Rice Cultivators/ Mazandaran (Province of Iran)