عوامل مؤثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان کرمانشاه

نویسندگان

چکیده

  عوامل متعددی بر موفقیت یا ناکامی شوراهای اسلامی روستایی تأثیرگذارند. در این مقاله تأثیر چهار عامل میزان شناخت مردم از وظایف و اختیارات شوراها؛ میزان آگاهی اعضای شوراها از وظایف و اختیارات خود؛ میزان مقبولیت اجتماعی؛ و میزان حقوق و مزایا، بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی شهرستان کرمانشاه در قالب چهار فرضیه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این کار، سه جامعه نمونه از الف­ـ افراد واجد شرایط رأی­دهی در روستاهای منتخب شهرستان؛ ب­ـ اعضای شورای اسلامی روستاهای منتخب؛ و ج­ـ مسئولان دولتی مرتبط با شوراهای اسلامی، انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای انتخاب نمونه­ها از روش­های کوکران و تصادفی ساده استفاده شد. سپس با استفاده از روش اسپیرمن، میزان همبستگی بین متغیرهای تحقیق سنجیده شد. نتایج این تحقیق حاکی از تأیید فرضیه­های 1 و 3 و مردود شدن فرضیه­های 2 و 4 است.   .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Performance of Islamic Rural Councils in Kermanshah County of Iran

چکیده [English]

Different variables can affect the success and failure of Islamic rural councils. This study examines the impacts of four variables on the performance of Islamic rural councils in Kermanshah county: 1) rural people’s awareness about the responsibilities of councils, 2) council’s members awareness about their responsibilities and authorities,3) level of social acceptance, and 4)the level of salary and benefits. The sample includes three groups of people: 1) people eligible to vote in selected villages134, 2) government staff related to Islamic council 16, and 3) the member of rural councils in selected villages 20. The sample is selected randomly by Cochran method. The correlation between variables is examined by Spearman test. The results confirm the relationship between first and third variables with the dependent variable and reject the relationship between second and fourth variables with the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Rural Councils/ Rural Participation/ Kermanshah (County in Iran)