رابطه مشارکت محلی و توسعه روستایی در شهرستان میاندوآب: مطالعه موردی بخش مرحمت‌آباد

نویسندگان

چکیده

  مشارکت دادن روستاییان در طرح‌های توسعه روستایی و توجه به خواست‌ها و نیازهای جامعه روستایی در رسیدن به توسعه امری اجتناب‌ناپذیر است، لذا بایستی به اهمیت این نقش در توسعه توجه شود. این مقاله به بررسی پیامدهای مشارکت روستاییان در توسعه روستایی بخش مرحمت‌آباد از شهرستان میاندوآب پرداخته است. روش پژوهش، پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است و 349 سرپرست خانوار به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. میانگین مشارکت روستاییان به عنوان متغیر مستقل حدود 04/53 درصد بوده است. مشارکت در روستاهای کردکندی و مرادخانلو در سطح خیلی پایین و در روستاهای قپچاق و فیروزآباد در سطح بالا قرار داشته ‌است. همچنین درجه توسعه­یافتگی روستاها به عنوان متغیر تابع نشان می­دهد که از مجموع 14روستا، توسعه 4 روستا در سطح بالا، 6 روستا در سطح پایین، و 4روستای دیگر در سطح متوسط قرار دارند. برای بررسی اثرات پیامدهای مشارکت روستاییان بر توسعه روستایی از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده که اثرات مشارکت روستاییان را بر توسعه روستایی بخش مرحمت‌آباد تأیید می‌کند.   .

کلیدواژه‌ها