سیستم پشتیبانی تصمیم­گیری فضایی مدیریت ریسک بحران­های طبیعی در روستاها با بهره­گیری از جی. آی. اس.، گامی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای استان مازندران

نویسندگان

چکیده

   از مسائل اساسی روستاهای کشور بحرانهای طبیعی وعدم توجه به مدیریت ریسک و نبود سامانه­ای در جهت برخورد سازمان­یافته با بحران­ها بوده است. لذا، این پژوهش براساس اصول بنیادین، ساختار علمی سامانه مورد نیاز را به روش توصیفی- تحلیلی در جهت طراحی سامانه پشتیبانی تصمیم‌گیری فضایی در روستاها به کار گرفت و به عنوان نمونه کاربردی در ارتباط با بهمن در استان مازندران اجرا کرد. این سامانه با پذیرش معیارهایی چون مقدارشیب، جهت شیب، ارتفاع، جهت باد، سرعت باد، نوع انحنای زمین، مقداربارش، دما، و تاریخ قادر است که در قالب سناریوهای مختلف به مدیریت ریسک بهمن در ارتباط با روستاها کمک کند. بنا بر یافته­های تحقیق، علاوه بر ارائه سامانه مذکور، یافته­های مبتنی بر گزارش­های سامانه نشانگر این است که3322 کیلومتر مربع ازاستان دارای پتانسیل بهمن­خیزی است. به لحاظ مساحت شهرستان­های آمل، نور و تنکابن مناطق دارای پتانسیل بهمن­خیزی بالا هستند و از نظر روستاهای مشمول خطر بهمن، تنکابن با شش روستا در رتبه نخست و سپس روستاهای نور، آمل و چالوس شناسایی شدند.     * به ترتیب، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز؛ نویسنده مسئول و استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز () ؛ و کارشناس ارشد GIS و کنترل از دور

کلیدواژه‌ها