اثر مخارج تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی ایران

نویسندگان

چکیده

    با توجه به اهمیت تحقیقات کشاورزی در نرخ بازده اقتصادی و کاهش فقر روستایی مطالعه حاضر، با هدف تعیین اثر تحقیقات بخش­کشاورزی بر فقر روستایی انجام شده است. در این راستا، ابتدا با استفاده از آمارهای سری­زمانی برای دوره 1350-1386 سیستم معادلاتی شامل توابع فقر روستایی، قیمت خوراکی­ها، ارزش افزوده زراعی و باغی و دامی به روش حداقل مربعات سه مرحله­ای برآورد شد. نتایج برآورد معادلات بیانگر اثر مثبت هزینه تحقیقات و موجودی سرمایه کشاورزی و اثر منفی نیروی کار بر ارزش افزوده زراعی و باغی و دامی است. رابطه ارزش افزوده زراعی و باغی و دامی با قیمت مواد خوراکی، منفی است. از طرفی ضریب جینی و قیمت خوراکی­ها دارای اثر مستقیم، و درآمد خانوارهای روستایی دارای اثر عکس بر میزان فقر مطلق روستایی هستند. بنابراین، با توجه به تأثیر زنجیره­ای این متغیرها، نتیجه می­گیریم که بین مخارج تحقیقات کشاورزی و فقر مطلق روستایی رابطه­ای منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of Agricultural Research Expenditures on Rural Poverty in Iran

چکیده [English]

Considering the importance of agricultural research on economic rate of return and the decline of rural poverty, this study is carried out to determine the effects of agricultural research on rural poverty. The study applies three-stage least square method to estimate system of equations for rural poverty, food prices, farming, horticulture and livestock value added for 1971-2009 time series data. The results of estimation indicate positive effects of research expenditures and the stock of agricultural capital on farming, horticulture and livestock value added, while labor force has a negative effect on farming, horticulture and livestock value added. There is a negative relationship between food prices and farming, horticulture and livestock value added. Gini coefficient and food prices have direct impact and the income of rural house has an indirect effect on absolute rural poverty. Considering the serial influence of these variables it can be concluded that a negative relationship exists between agricultural research expenditures and absolute rural poverty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Expenditures/ Agricultural Sector/ Rural Poverty/ Iran