تعیین توانمندی زیست‌محیطی کشاورزان عضو تعاونی­های تولید روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان فارس

نویسندگان

چکیده

  تاریخ دریافت: 20/10/1389 تاریخ پذیرش: 5/4/1390   توانمندسازی کشاورزان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه پایدار است؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف تعیین توانمندی زیست­محیطی کشاورزان تعاونی­های تولید روستایی و عوامل موثر بر آن در استان فارس، با روش پیمایشی و نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی انجام گرفت و 150 کشاورز عضو و 150 کشاورز غیرعضو در آن شرکت داشتند. یافته­ها نشان می­دهد توانمندی زیست­محیطی کشاورزان عضو تعاونی­ها بالاتر است و با شرکت آنان در کلاس­های آموزشی و دسترسی به اطلاعات همبستگی مثبت معناداری دارد. دسترسی به اطلاعات و سطح زیرکشت محصولات پیش­بینی­کننده­های توانمندی زیست­محیطی اعضای تعاونی­ها هستند. توزیع منابع اطلاعاتی و افزایش دسترسی کشاورزان به آنها، برگزاری آموزش­های منظم زیست­محیطی براساس تجارب گذشته، و شناخت ظرفیت­های مناطق تحت پوشش تعاونی­ها برای توسعه فعالیت­های کشاورزی، پیشنهادهای پژوهش حاضر برای ارتقای توانمندی زیست­محیطی اعضای تعاونی­ها هستند.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Environmental Empowerment of Production Cooperatives’ Members and Factors Affecting it in Fars Province of Iran

چکیده [English]

Farmers empowerment is unavoidable necessity for sustainable development, thus the present survey study is carried out with the purpose to determine environmental empowerment of production cooperative’s farmers and factors affecting it in Fars province. The sample includes 150 members and non-members which are selected by stratified sampling method. Findings show that environmental empowerment of production cooperatives’ members are more than non-members which is directly and significantly related to their participation in training classes and availability of information. Availability of information and area under cultivation of crops explain environmental empowerment of production cooperative’s members. The present study recommends distribution of information and increasing farmers access to it , organization of regular environmental training based on previous activities, acknowledging the capacity and potential of areas under the coverage of cooperatives for the development of agricultural activities as means to improve environmental empowerment of production cooperative’s members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Production Cooperatives/ Empowerment/ Environmental Sustainability/ Fars (Province of Iran)