تبیین پیامدهای فضایی احداث شهرک‌های عشایری برای روستاهای پیرامونی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ

نویسندگان

چکیده

  در عرصه فضایی، سکونتگاه­های انسانی اجزای تشکیل­دهنده یک نظام در قلمرو فضای جغرافیایی خاص قلمداد می­شوند و از این­رو، همواره بین آنها مناسبات گوناگون وجود دارد. پژوهش حاضر، به لحاظ روش، از مطالعه اسنادی و از نظر تجربی، برای بررسی متغیرها، از روش پیمایشی (پرسشنامه) سود می­جوید؛ و حجم نمونه 240 نفر است. نمونه­گیری به­روش طبقه­بندی انجام می­پذیرد و تعداد نمونه­ها، بر اساس سهم جمعیتی در هر روستا، توزیع و پرسشگری آنها به­صورت تصادفی انجام می­گیرد. برای پردازش داده­ها، با توجه به سطح سنجش متغیرها، از روش­های آماری توصیفی و آماره­های استنباطی استفاده می­شود. نتایج پژوهش نشان­دهنده تأثیرگذاری احداث شهرک عشایری بر شاخص­های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاهای پیرامونی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of Spatial Consequences of Establishing the Nomadic Estates for Peripheral Villages: A Case Study of Rural Areas in Central District of Kouhrang County

چکیده [English]

In spatial environment, human habitat is recognized as one of the forming components of a system in a specific geographical space and as such, different relationships exist among them. This study is a survey; the data is collected by a questionnaire, and the sample size is 240, which is selected randomly. The sampling method is proportionate stratification. The data is analyzed by paired t test. The results indicate that the establishment of nomad estates influences social, economic and physical indices on peripheral villages but no impact is found on cultural index of these villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nomadic Estates/ Social Indices/ Economic Indices/ Physical Indices/ Central District (of Kouhrang County)/ Kouhrang (County in Iran)