عوامل مؤثر بر نهادینه شدن مشارکت کشاورزان در تشکل‌های تولیدی- صنفی با تأکید بر سطح مشارکت آنها

نویسنده

چکیده

  نهادینه شدن مشارکت در میان کشاورزان از مفاهیم بسیار مهم در توسعه روستایی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تعریف و سنجش این مفهوم و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن است؛ و از میان عوامل مختلف، ویژگی­های شخصی، اجتماعی و اقتصادی در کانون توجه قرار دارد. همچنین، سطح مشارکت کشاورزان شامل مشاوره، مشارکت در مسائل اجرایی، ارزشیابی، مالی و بهره­مندی از منافع مشارکت تعریف و سنجیده شده، تأثیر آن بر متغیر وابسته بررسی می­شود. جامعه آماری پژوهش (که طی دوره 1382 تا 1390 انجام شده) 1450 تن از ساکنان دهستان سگزآباد و حجم نمونه برابر با 138 نفر از سرپرستان خانوار است. نتایج نشان می­دهد که اندازه خانوار با متغیر نهادینه شدن مشارکت همبستگی مثبت و معنی­دار دارد؛ و مشارکت کشاورزان در اجرا، ارزشیابی و مسائل مالی و بهره­مندی آنها از منافع پروژه هم با نهادینه شدن مشارکت در میان کشاورزان رابطه­ای مستقیم و معنی­دار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Institutionalization of Farmers’ Participation in Guild Organizations with Emphasis on Types of Farmer’s Participation:

چکیده [English]

Institutionalization of participation among farmers is a very important issue in rural development. The main purpose of this study is to define and measure this concept and factors affecting it. Among different factors, the study considers personal, social and economic characteristics. In addition, the level of farmers’ participation (consultation, participation in implementation, financial matters, evaluation and benefiting from participation) is defined and measured and its impact on dependent variable is examined. Statistical population in this study, which has been carried out from 2003 to 2011, is 1450 residents of Sagzabad county and the sample size is equal to 138 heads of households. The results indicate that the only variable that has a significant and direct relationship with institutionalization of farmers’ participation is the size of household. Farmers’ participation in implementation, evaluation and financial issues and their benefit from the project relate directly and significantly to institutionalization of farmers’ participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Famers' Participation/ Guild Organizations/ Sagzabad (Subdistrict in Iran)/ Boueenzahra (County in Iran))