مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی

نویسندگان

چکیده

  مطالعه تطبیقی از روش­هایی علمی است که از رهگذر آن، می­توان به تجربه­ها و موفقیت­های سایر کشورها در زمینه­های متفاوت پی برد و از آن برای رسیدن به نتایج مطلوب سود جست. هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی چین و ایران است که طی آن، وضعیت مدیریت روستایی دو کشور در دو مقطع زمانی و بر اساس رویدادهای مهم تاریخی- سیاسی تحول­ساز بررسی می­شود؛ و سرانجام، سنجش و مطالعه تطبیقی وضعیت دو کشور با شاخص­های حکمروایی صورت می­گیرد. روش پژوهش حاضر از نوع مطالعات اسنادی- تطبیقی با بهره­گیری از شیوه تحلیل محتواست. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که در مقطع زمانی اول، مدیریت روستایی در دو کشور یکسان و بر پایه اصول سنتی حاکم بر دو جامعه استوار است؛ اما پس از رویداد انقلاب دوم در چین (1978)، و تقریباً همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 1979، دستاوردهای این کشور در زمینه مدیریت روستایی و حکمروایی محلی چشمگیرتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Governance Approach to Comparative Study of Rural Management in Iran and China

چکیده [English]

Comparative study as a scientific research method can lead to the discovery of the success and experiences of other countries in different areas, and these successes can be used as beneficial lessons to achieve desirable results. The purpose of the present paper is to study rural management in Iran and China comparatively during two periods based on important evolutionary historical-political events; and ultimately, governance indices are applied for measurement and comparative study. The research methodology is documentary by application of content analysis. The results indicate that in the three primary periods, rural management is the same, based on traditional principals that governed the society, but it has been changed after the second revolution in China (1978), which is concurrent with Islamic revolution in Iran; Chinese achievements are more significant in the rural management and local governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Management/ Rural Governance/ Iran/ China