مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی

نویسندگان

چکیده

  در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نبود نظام خدمات‌رسانی مناسب، عادلانه و کارآ دسترسی کشاورزان به خدمات و نهاده‌ها را دشوار می­سازد. از این­رو، پژوهش حاضر به تبیین، تحلیل و اولویت‌بندی مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی می‌پردازد. پژوهش به­روش پیمایشی انجام می­شود. جامعه آماری را کشاورزان بخش مرکزی شهرستان میانه (8318 نفر) تشکیل می­دهند. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 180 نفر برآورد شده، روش نمونه‌گیری از نوع ترکیبی مشتمل بر نمونه‌گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای متناسب است؛ و برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی، از پرسشنامه استفاده می­شود. براساس نتایج تحلیل، مشکلات کشاورزان ریشه در پنج عامل نگرشی، نظارتی و حمایتی، زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل، توزیع زمانی خدمات، و آموزشی و ترویجی دارد، که حدود شصت درصد کل مشکلات آنها در دسترسی به خدمات کشاورزی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Farmers’ Access to Agricultural Services: A Case Study of Central District of Mianeh County

چکیده [English]

Farmers’ access to services and inputs are problematic, due to the lack of efficient, appropriate and equitable agricultural service system in many developing countries. The present study is an attempt to explain, analyze and prioritize the problems of farmers’ access to agricultural services. The research is a quantitative survey; the statistical population includes the farmers of central district of Mianeh county, and the total number is 180. Sampling method is a composition of clustering and proportionate stratification, and the data is collected by a questionnaire. The results indicate that the farmers’ access problems are rooted in five attitudinal factors: supportive and monitory, transport infrastructure, time distribution of services, extension, and training that can explain 60 percent of the problems of their access to agricultural services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Services/ Outreach Systems/ Central Distrct (of Mianeh County)/ Mianeh County