مقایسه نقاط روستایی کشور براساس شاخص‌های توسعه انسانی

نویسندگان

چکیده

پس از انقلاب اسلامی، توسعه روستایی در کانون اصلی تمرکز سیاست‌های دولت و راهبردها و برنامه‌های کشور بوده است؛ از این‌رو، بررسی ابعاد مختلف توسعه و به‌ویژه توسعه انسانی در روستاها بسیار اهمیت دارد. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه توسعه انسانی نقاط روستایی استان‌های کشور در سال‌های 1375 و 1385 می‌پردازد؛ و بدین منظور، برای سنجش توسعه انسانی به‌روش تاکسونومی عددی، از چهارده شاخص در سه بخش آموزشی، اقتصادی و بهداشتی بهره می‌گیرد و همچنین، داده‌های پژوهش با مراجعه به آمارنامه‌ها و سرشماری‌های موجود استخراج می‌شود. نتایج پژوهش نشان‌دهنده نابرابری‌های بسیار میان نقاط روستایی استان‌هاست و با وجود بهبود نسبی وضعیت توسعه انسانی در فاصله ده سال مورد بررسی، از ایجاد تغییراتی خاص در سلسله‌مراتب و رتبه نقاط روستایی استان‌های مختلف حکایت دارد؛ و از لحاظ شاخص‌های مورد بررسی، برخوردارترین نقاط روستایی کشور در استان‌های تهران و اصفهان و محروم‌ترین آنها نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی واقع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Iran’s Rural Areas Based on Human Development Indices during 1996-2006

چکیده [English]

Rural development has been the main focal point of state policy, strategy and plan in post revolutionary era. Thus, the examination of different dimensions of human development is particularly important in rural areas. This study examines human development situation during 1996-2006 in rural areas of Iran. The study applies numerical taxonomy of 14 indicators related to education, economy and health sectors. The data is extracted from census and official documents. The results indicate significant inequalities between the rural areas of different provinces; and despite relative improvement in human development conditions during the ten years under study, significant changes cannot be observed in the rankings of the studied areas. Tehran and Isfahan provinces are ranked as the highest; and Sistan-va-Baluchetan, Kordestan, and West Azerbayjan are known as the most deprived rural areas with respect to the studied indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Areas/ Human Development Indices/ Numerical Taxonomy