بررسی مسائل و مشکلات دختران روستایی در استان همدان

نویسندگان

چکیده

  جامعه آماری تحقیق حاضر را آن دسته از دختران روستایی تشکیل می­دهند که در 1389، در استان همدان زندگی می­کردند و از آن میان، صد نفر از طریق نمونه­گیری به ­روش تصادفی دومرحه­ای انتخاب شدند. پژوهش به­صورت پیمایشی صورت گرفت. روایی ظاهری ابزار تحقیق از طریق کارشناسان فن، و ضریب اعتبار آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحقیق نشان می­دهد که دختران روستایی با پنج دسته مشکل (عامل) روبه­رو هستند، که مشکلات فرهنگی- اجتماعی در اولویت نخست قرار دارند؛ و در مجموع، این عوامل بیش از 77 درصد واریانس کل را تبیین می­کنند؛ همچنین، متغیرهای فردی و اجتماعی بر کمیت و کیفیت مشکلات دختران روستایی تأثیر می­گذارد. در پایان، با توجه به نتایج به­دست آمده، توصیه­هایی برای حل مشکلات دختران روستایی ارائه می­شود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rural Girls’ Problems in Hamedan Province

چکیده [English]

This study mainly aims at investigating the issues and problems of rural girls. Statistical society includes the rural girls living in Hamedan province in 2010; and among them, one hundred people are selected through sampling in a two-stage random method. This is a survey study that the validity of its tool was admitted by technical experts and its validity coefficient was also confirmed by Cronbach’s alpha (92.50). Study results indicate that the rural girls face five categories of problems (factors) and among these, the first priority goes to the cultural-social problems; also, 77.784 percent of the total variance is totally explained by these factors; in addition, the individual and social variables influence the rural girls’ problems. Finally, according to the study results, a number of recommendations in solving the rural girls’ problems are also presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Girls/ Rural Development/ Hamedan (Province of Iran)