سازه‌های مختلف تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان استان گلستان به مشارکت در تشکل آب‌بران

نویسندگان

چکیده

  جامعه آماری تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر را کلیه کشاورزان عضو تشکل­های آب­بران استان گلستان تشکیل می­دهند. ابزار پژوهش پرسشنامه­ بوده که روایی و پایایی آن تأیید شده است. بر اساس فرمول کوکران، 190 نفر به کمک روش نمونه­گیری خوشه­ای به­صورت تصادفی انتخاب شدند و سرانجام، 186 پرسشنامه تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می­دهد که بین ویژگی­های فردی و حرفه­ای، اقتصادی، آموزشی- ترویجی و نگرش کشاورزان نسبت به تشکل­های آب­بران با تمایل آنها برای مشارکت در تشکل­های آب­بران رابطه معنی­دار وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان می­دهد که متغیرهای «فاصله مزرعه تا مرکز خدمات کشاورزی»، «نگرش نسبت به تشکل­های آب­بران»، «میزان آب­بهای پرداختی»، «میزان تماس­های ترویجی»، «مدت عضویت در تشکل­های آب­بران» و «درآمد سالانه غیرزراعی»، در مجموع، 68 درصد تغییرات «تمایل کشاورزان برای مشارکت در تشکل­های آب بران» را تبیین می­کنند.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Factors Influencing the Farmers’ Willingness to Participate in Water User Associations of Golestan Province

چکیده [English]

  This descriptive- correlative study aims at examining and analyzing the factors influencing the extent of farmers’ willingness to participate in water user associations. The statistical society includes all the member farmers in the water user associations of the Golestan province. The study is done through a questionnaire, the validity and reliability of which were approved earlier. According to Cochran formula, 190 individuals are randomly selected in a clustered sampling method; and finally, 186 completed questionnaires are analyzed. Study results indicate that the farmers’ personal-occupational, economic, educational-extension characteristic and also their attitudes toward the water user associations are significantly related to these farmers’ willingness to participate in such associations. Moreover, as shown by the results of regression analysis, the variables of “farm distances to agricultural service centers”, “attitudes toward the water user associations”, “amount of paid water price”, “extent of extension contacts”, “duration of the farmers’ membership in these associations” and “annual non-farm incomes” totally explain some 68 percent of the variations in “farmers’ willingness to participate in the water user associations”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Users/ Associations/ Participation/ Golestan (Province of Iran)