تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان جهرم

نویسندگان

چکیده

  مشارکت همانا شرکت آگاهانه و خودانگیخته افراد در برنامه توسعه است و از ارکان اساسی توسعه روستایی به­شمار می­رود. ارزش­ها و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جوامع روستایی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مشارکت روستاییان است. مقاله حاضر بر آن است که با رویکردی همه­جانبه و در قالب روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی، سطح مشارکت و عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر آن را در 25 سکونتگاه روستایی بخش مرکزی شهرستان جهرم مشخص سازد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 384 نفر انجام می­شود. براساس آزمون t استیودنت، سطح مشارکت در اغلب شاخص­های مورد نظر به­جز شاخص­های «احترام به دیگران» و «امانتداری در کارهای روزمره» به­گونه­ای معنی­دار کمتر از حد مورد انتظار است. در رتبه­بندی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر در میزان مشارکت، شاخص‌هایی همچون «اهمیت تصمیمات جمعی نسبت به تصمیمات فردی»، «علاقه­مندی مردم به حل مشکلات محله» و «ارتباطات اجتماعی»، که در راستای تقویت فعالیت­های جمعی است، در تبیین میزان مشارکت مردم بیشترین سهم را دارند. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان می­دهد که معیار «شبکه اجتماعی»، با ضریب تعیین 679/0، بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت در نواحی روستایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Social and Cultural Factors Affecting the Rural People’s Participation: A Case Study of Central District of Jahrom County

چکیده [English]

Participation is a consciously self-motivated involvement of individuals in a development plan and is also one of the crucial elements in rural development. The formation and continuation of this process in rural communities are affected by very different factors and conditions. Existing cultural and social values and norms in the rural communities are considered as one of the most important factors affecting the extent of rural people’s participation. This study aims at determining the participation level and the cultural and social effective factors in 25 rural settlements of the central district in the Jahrom county through a holistic approach within a descriptive-analytical and correlation method. Data collection is undertaken through a questionnaire by a sample size of 384 people, and the data is analyzed by using appropriate tests in the SPSS software. According to the results from t-student test, except for the indicators of “respect to others” and “fraudulent routines”, participation levels in most of the concerned indicators are significantly lower than the expected level. Ranking the cultural and social factors affecting the extent of participation indicates that the indicators like “importance of collective decisions compared with the individual ones”, “the people’s tendency to solve problems of the district” and “social communications”, which are supposed to enhance collective activities, have the highest share in the explanation of the people’s participation level. In addition, results from multi-variable regression show that the criterion of “social network” with a determining coefficient of 0.679 has the greatest impact on the participation level in the rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Participation/ Social Trust/ Social Solidarity/ Social Network/ Central District (of Jahrom County)/ Jahrom (County in Iran)