الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران

نویسندگان

چکیده

از آنجا که در بسیاری از مناطق جهان و از جمله در کشور ما، جامعه عشایری با تأثیرپذیری از جریان نوسازی شهری رو به افول نهاده و اسکان حمایت­شده از سوی دولت­ها شدت یافته است، پژوهش حاضر به تدوین برنامه راهبردی سامان­دهی عشایر استان تهران می­پردازد. بدین منظور، برای تعیین نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید جامعه عشایری در قالب ماتریس SWOT، بررسی­های لازم صورت می­پذیرد و سپس، راهبردهای سامان­دهی جامعه عشایری استان تهران انتخاب و عوامل چهارگانه راهبردی از سوی خبرگان جامعه عشایری تعیین می­شود؛ آنگاه آزمون صحت آن از طریق توزیع پرسشنامه­ای با 41 سؤال در میان جامعه عشایری صورت می­گیرد. مهم­ترین عامل راهبردی تعیین­شده بر این فرضیه تأکید می­کند که راهبرد اسکان در قشلاق و کوچ در ییلاق مناسب است. در ادامه، برنامه­های عملیاتی دستیابی به اهداف تعیین­شده تدوین و در پایان، چشم­انداز 1404 امور عشایر استان تهران ترسیم می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model of Strategic Plan for Settling Nomads of Tehran Province

چکیده [English]

As in many regions of the world including Iran, nomadic community was declined under the influence of urban renewal trend, and the settlement supported by governments was intensified, this study reviews formulation of a strategic plan for settling nomads of Tehran province. For this purpose, necessary investigations are carried out to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats of nomadic community within a SWOT matrix; and, the concerned strategies are selected and four strategic factors are also determined by the elites of nomadic community. Then, its preciseness is tested through distributing a questionnaire with 41 questions among the nomadic community. The most important determined factor emphasizes on the hypothesis suggesting that the strategy of residing in winter quarters and migration in summer are appropriate. In the following, operational plans to achieve the determined objectives are formulated; and, finally, the perspective of the year 2025 for the nomad affairs of the Tehran province is drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Planning/ SWOT Model/ Nomads/ Tehran (Province of Iran)